Процедури по АПК

26-АПК/2017 г.

Четвъртък, 21 Декември 2017 17:14

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО ПРОИЗВОДСТВО № 26-АПК/20.12.2017 г.

РЕШИХ: прекратявам Започналата процедура по оценка на съвместимост за Подробен устройствен план (ПУП)- парцеларен план (ПП) за проектно трасе „Път - улична регулация“ с начало О.Т. 84 – О.Т.86 и следва полски път с идентификатор 011055, местността „Кюрнорещ“, с. Лиляново – О.Т. 401 до О.Т. 416

Възложител: Община Сандански, БУЛСТАТ: 000024955

От тук може да изтеглите пълния текст на решението