Процедури по АПК

07-АПК/2017 г.

Четвъртък, 30 Март 2017 17:00

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА №  07-АПК/2017 г.

РЕШИХ: прекратявам започналата процедура по оценка за съвместимост за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за промяна предназначението на поземлен имот № 037007, м. „Вадата“, землище на с. Марино поле“, община Петрич, област Благоевград от „нива“ за „производствено-складови дейности - цех за производство на алуминиева дограма и склад за промишлени нехранителни стоки“

Възложител: „ИНТЕРПЛАСТ-ГРУП-2011“ ООД, ЕИК: 201449854

От тук може да изтеглите пълния текст на решението