Процедури по АПК

10-АПК/2016 г.

Петък, 17 Юни 2016 10:30

РЕШИХ: Прекратявам започналата процедура по оценка за съвместимост за инвестиционно предложение за “Изграждане на жилищна сграда в част (5.000 дка) от имот № 020001 с обща площ 10.078 дка, местност „Банището“, землище на с. Ощава, община Кресна, област Благоевград“ с възложител „ЕЗЕРЕЦ“ ЕООД, ЕИК: 101638697, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. „Стефан Стамболов“ № 29, ет. 2.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението