Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2012

Съобщение № 17/2012 г.

Сряда, 12 Декември 2012 11:30

Инвестиционно предложение: “Изграждане на водопровод за водоснабдяване на поземлен имот №062009, местност „Мучова чука“, землище на с. Дъбрава, община Благоевград, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г. ДВ, бр. 94/2012 г.)

Гореописаното инвестиционно предложение, съгласно внесеното от Вас Уведомление с вх. № 4023 от 30.11.2012 г. на РИОСВ - Благоевград, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г. ДВ, бр.94 /2012 г).

Инвестиционното предложение предвижда водоснабдяване с питейна вода на горецитираният имот с начин на трайно ползване «жилищна територия» от съществуващ резервоар в имот с идентификатор 04279.304.2. Резервоара е с вместимост 3000 куб. м и е собственост на ВиК ЕООД. Водопровода ще бъде положен подземно на дължина ~ 1454 м. Трасето му преминава през имоти №084.003 – полски път (252,5 м), № 304.002 – води и водни площи територии на водно стопански, хидромелиоративни съоръжения (21,8 м), № 304.2984 – полски път (35,8), № 000.434 – полски път (36,1), № 304.003 (448,8 м) и № 000.388 (658,6 м) – път ІV кл.

Заявеното инвестиционно предложение не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС съгласно ЗООС.

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии.

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитена зона от мрежата Натура 2000. Най-близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение e разположена защитена зона BG0002099 «Кочериново» за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД – 770/28.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр.102/2008 г.).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху близко разположените защитени зони от мрежата Натура 2000.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение “Изграждане на водопровод за водоснабдяване на поземлен имот №062009, местност „Мучова чука“, землище на с. Дъбрава, община Благоевград, област Благоевград“, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.