Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2012

Съобщение № 23/2012 г.

Петък, 21 Декември 2012 07:00

Инвестиционно предложение: „Преустройство на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 04279.613.459.2.41 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград от магазин в заведение за бързо хранене“

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г. ДВ, бр. 94/2012 г.)


Гореописаното инвестиционно предложение, съгласно внесеното от Вас Уведомление с вх. № 4103 от 10.12.2012 г. на РИОСВ - Благоевград, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.).

С инвестиционното предложение се предвижда преустройство на магазин, находящ се на партерния етаж в жилищна и търговска сграда в заведение за бърза закуска. Преустройството не предвижда промяна в конструкцията на сградата и решението на фасадите. Предвиждат се следните дейности:

В заведението за бързо хранене ще се обособят следните помещения: зала за хранене; щанд; кухня; стая за персонал; предверие към санитарен възел; санитарен възел; миялно. Ще се зауства в съществуваща канализация.

Предвижда се заведението да бъде с капаците 24 бр. места.

С инвестиционното предложение не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата техническа инфраструктура.

Така заявеното инвестиционно предложение за „Преустройство на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 04279.613.459.2.41 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград от магазин в заведение за бързо хранене“ не попада в обхвата на Приложение № 1 към чл. 92, т. 1 и на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежи на процедура по реда на глава шеста, раздел трети от ЗООС.

Инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитена зона от мрежата Натура 2000. Най - близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение e разположена защитена зона BG0001022 «Орановски пролом - Лешко» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху близко разположените защитени зони от мрежата Натура 2000.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение „Преустройство на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 04279.613.459.2.41 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград от магазин в заведение за бързо хранене“, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.  

Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.