Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2018

Съобщение №1221/2018

Четвъртък, 27 Декември 2018 16:22

Изх. №4359(1)/27.12.2018 г.

уведомление за изготвяне на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - парцеларен план (ПП) за уличен водопровод до имот № 029023, местност „Сивриите“, землище на с. Българчево, община Благоевград, област Благоевград

Възложител: Д. Р. С.

Във връзка с внесеното от упълномощеното от Вас лице уведомление с Вх. №4359/18.12.2018 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитирания ПУП, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Уведомление за изготвяне на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - парцеларен план (ПП) за уличен водопровод до имот № 029023, местност „Сивриите“, землище на с. Българчево, община Благоевград, област Благоевград попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно наличната информация РИОСВ - Благоевград се е произнесла по реда и при условията на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС с писмо изх. № 1649(1)/25.05.2017 г. за инвестиционно предложение за “Изграждане на жилищна сграда в имот № 029023, местност „Сивриите“, землище на с. Българчево, община Благоевград, област Благоевград“.
С проекта на ПУП - ПП се определя трасе за нов уличен водопровод РЕ 100 DN ф 90 като продължение на съществуващ водопровод Ет. ф80 по улица, разположена в границите на регулацията на с. Българчево с о.т. 66-58 до о.т. 3 при имот № 029023, местност „Сивриите“, землище на с. Българчево, община Благоевград, засягащо и ограничаването ползването само на уличната мрежа на с. Българчево. Трасето на новопредвидения уличен водопровод е около 40 м, като сервитута на трасето не засяга частни имоти. Водопровода ще бъде положен на 1 м от бордюрната линия и на дълбочина 0.5 м под асфалта на улицата.
На този етап не са налични данни, че с плана се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения, които попадат в позиции на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Също така не се очаква значително въздействие върху околната среда при прилагането му, предвид което за същия не следва да се провежда процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.
ПУП не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологичната мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0002107 „Бобошево“ за опазване на дивите птици, обявена със заповед № РД - 781/29.10.2008 г. на министъра на околната среда (обн. ДВ, бр. 104/2008 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с ПУП дейности, както и обстоятелствата, че е предвидено същите да се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за „Уведомление за изготвяне на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - парцеларен план (ПП) за уличен водопровод до имот № 029023, местност „Сивриите“, землище на с. Българчево, община Благоевград, област Благоевград“ преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на гореописания ПУП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми компетентния орган за промените, в срок до 14 дни от настъпването им.

С уважение,
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград