Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2018

Съобщение №1206/2018

Петък, 21 Декември 2018 11:50

Изх. №4320(1)/19.12.2018 г.

уведомление “Горскостопанска програма за имот №022005, землище на гр. Добри лаки, община Струмяни, област Благоевград“.

Възложител: К. А. С.

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. №4320/12.12.2018 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираната програма, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомявам следното:
Горскостопанска програма за имот №022005, землище на гр. Добри лаки, община Струмяни, област Благоевград, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Обект на горскостопанската програма е имот с №022005 с обща площ 6,400 дка с НТП: „дървопроизводителна площ“. Същият попада в отдел 130/р (семенно насаждение от бук10, възраст 140 г., пълнота 0,9, бб). Програмата предвижда извеждане на групово-постепенна сеч с интензивност 25%. Същата ще бъде изведена в границите на природно местообитание 9130 Букови гори от типа Asperulo - Fagetum. Основната цел е усвояване на увредените дървета (30% гниене) и осигуряване възможност за възобновяване на насаждението.
Имотът, предмет на настоящата горскостопанска програма не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии. Същият попада в границите на защитена зона BG0000366 “Кресна - Илинденци” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №122 от 02.03.2007 г. (ДВ, бр. 21 от 2007 г., изм. и доп.).
Предвидената сеч в имот с №022005 ще бъде изведена в границите на природно местообитание 9130 Букови гори от типа Asperulo - Fagetum, предмет на опазване в защитена зона BG0000366 “Кресна - Илинденци”. Реализирането на предвидените дейности не предполага увреждане на горецитираното природно местообитание при условие, че сечта е съобразена изцяло с „Режими за устойчиво управление на горите в натура 2000“.
Така заявената програма и предвидените в нея дейности не попадат/не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се предполага увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове в зоните, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им, няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0000366 “Кресна - Илинденци”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявената“Горскостопанска програма за имот №022005, землище на гр. Добри лаки, община Струмяни, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на програмата и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на програмата или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград