Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2018

Съобщение №1160/2018

Понеделник, 10 Декември 2018 09:54

Изх. №4129(2)/07.12.2018 г.

инвестиционно предложение „Закупуване и монтиране на ново оборудване и машини в част 260 м2 от съществуваща сграда, разположена в УПИ ІІ-1643, кв. 19 по плана на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград“

Възложител: ЗММ – 2014 ЕООД, ЕИК 203266385

Във връзка с внесеното от Вас уведомления с вх. №4129/28.11.2018 г. и внесена допълнителна информация с вх. № 4129(1)/05.12.2018 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционното предложение „Закупуване и монтиране на ново оборудване и машини в част 260 м2 от съществуваща сграда, разположена в УПИ ІІ-1643, кв. 19 по плана на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация с инвестиционното предложение се предвижда в част 260 м2 от масивна сграда (бивше предприятие за дървообработващи машини с площ 6891 м2) да бъдат доставени и монтирани следните машини за обработка на стоманени детайли: вертикален обработващ център; лентоорезна машина; струг универсален.
Технологичният процес на производство ще включва етапите рязане, фрезоване и струговане.
Не се предвижда изграждане на нова техническа ще се ползва съществуващата такава.
Така заявеното за разширение на инвестиционното предложение не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо са разположени две защитени зони BG0000495 „Рила“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД - 764/28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 100/2008 г.) и BG0000495 „Рила“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122 от 02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г., чиито граница съвпадат напълно.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение „Закупуване и монтиране на ново оборудване и машини в част 260 м2 от съществуваща сграда, разположена в УПИ ІІ-1643, кв. 19 по плана на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград“ преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми компетентния орган за промените, в срок до 14 дни от настъпването им.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград