Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2018

Съобщение №1150/2018

Петък, 07 Декември 2018 09:36

Изх. №4165(1)/06.12.2018 г.

инвестиционно предложение за “Основен ремонт и промяна предназначението на съществуваща масивна сграда, изградена в УПИ II, планоснимачен № 528 от кв. 20 по действащия регулационен план на гр. Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград в цех за обувки“

Възложител:„СТИЛ -76“ ЕООД, ЕИК 101742322

Във връзка с внесеното от Вас уведомления с вх. №4165/30.11.2018 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционното предложение “Основен ремонт и промяна предназначението на съществуваща масивна сграда, изградена в УПИ II, планоснимачен № 528 от кв. 20 по действащия регулационен план на гр. Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград в цех за обувки“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
С инвестиционното предложение е предвидено ремонт и промяна предназначението на съществуващата в горепосочения имот едноетажна сграда със застроена площ 312 м2 и същата да бъде преустроена в цех за обувки.
След ремонта и преустройството на сградата е предвидено да бъдат обособени следните помещения: стая за отдих, съблекални, кроячно, складови помещения за входящите материали и готовата продукция и сервизни помещения. В цеха е предвидено да се ушиват саи за обувки от готови разкроени елементи.
Съгласно представената информация имота е електроснабден и водоснабден, както и с осигурен транспортен достъп, предвид което не се налага изграждане на нова техническа инфраструктура. Съгласно представената информация на обекта няма да се образуват производствени води, а отпадъчните води с битов характер ще бъдат зауствани в съществуващата канализационна мрежа на гр. Хаджидимово чрез съществуващо канализационно отклонение.
Така заявено инвестиционното предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД - 532/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 51/06.07.2010 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение “Основен ремонт и промяна предназначението на съществуваща масивна сграда, изградена в УПИ II, планоснимачен № 528 от кв. 20 по действащия регулационен план на гр. Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград в цех за обувки“ преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми компетентния орган за промените, в срок до 14 дни от настъпването им.

С уважение,
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград