Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2018

Съобщение №1148/2018

Петък, 07 Декември 2018 09:32

Изх. №4152(1)/06.12.2018 г.

инвестиционно предложение за “Промяна предназначението на ап. 3 и ап. 4 в „Медицински център“, находящи се на втори етаж на сграда със смесено предназначение , разположена в УПИ I - 1069, кв. 70 по плана на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград“

Възложител:„МЕДИКЪЛ АРТС - АСМП“ ЕООД, ЕИК 131387208

Във връзка с внесеното от Вас уведомления с вх. №4152/29.11.2018 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционното предложение “Промяна предназначението на ап. 3 и ап. 4 в „Медицински център“, находящи се на втори етаж на сграда със смесено предназначение , разположена в УПИ I - 1069, кв. 70 по плана на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
С инвестиционното предложение е предвидено преустройство и промяна предназначението на ап. 3 и ап. 4 с обща площ 168.15 м2, разположени на втори етаж в сграда със смесено предназначение в медицински център. Предвиждат се следните дейности: премахване на съществуващи стени и изграждане на нови такива; шпакловка; мазилка и боядисване; подмяна на дограма.
След преустройството е предвидено за нуждите на медицинския център да се обособят следните помещения: чакалня с регистратура; два лекарски кабинета; стая за почивка и необходимите санитарни помещения; кабинет по физикална и рехабилитационна медицина, както и обслужващи помещения (стерилизационна, помещение за материали, помещение за биологични отпадъци, склад и помещение за МДС). Сградата е водоснабдена и електроснабден, а образуваните отпадъчни води ще бъдат зауствани в съществуващата канализационна система.
Така заявено инвестиционното предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо са разположени две защитени зони BG0000495 „Рила“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД - 764/28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 100/2008 г.) и BG0000495 „Рила“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122 от 02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ. бр. 21/2007 г.), чиито граници съвпадат напълно.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение “Промяна предназначението на ап. 3 и ап. 4 в „Медицински център“, находящи се на втори етаж на сграда със смесено предназначение , разположена в УПИ I - 1069, кв. 70 по плана на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград“ преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми компетентния орган за промените, в срок до 14 дни от настъпването им.

С уважение,
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград