Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2018

Съобщение №1147/2018

Петък, 07 Декември 2018 09:30

Изх. №4150(1)/06.12.2018 г.

инвестиционно предложение „Основно обновяване и рехабилитация на читалището в с. Поленица, община Сандански и облагородяване на прилежащата площ за удовлетворяване на нуждите на местните жители“

Възложител:ОБЩИНА САНДАНСКИ

Във връзка с внесеното от Вас уведомления с вх. №4150/29.11.2018 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционното предложение „Основно обновяване и рехабилитация на читалището в с. Поленица, община Сандански и облагородяване на прилежащата площ за удовлетворяване на нуждите на местните жители“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената с уведомлението информация и документация в УПИ IX с площ 800 м2, кв. 13 по плана на с. Поленица е изградена двуетажна сграда със застроена площ 96 м2 и разгъната застроена площ 154 м2 с предназначение „читалище“.
С настоящото инвестиционно предложение е предвидено съществуващата в имота сграда да бъде премахната и да бъде изградена нова едноетажна сграда с обща застроена площ 60 м2, разделена на две помещения - стая за местни самодейци и библиотека, както и санитарен възел. Ще бъде обособена зона за отдих. Съществуващата в имота беседка ще бъде обновена. Дворът ще да бъде озеленен включително с дървесна растителност. Няма да се изгражда нова техническа инфраструктура водопровод и електропровод. За нуждите на новата сграда ще бъдат проектирани и изградени нови сградни инсталации: електроинсталация с ел.табло, мълниезащита и ВиК инсталация. Отпадъчните води ще бъдат включени в съществуващата площадкова канализация.
Така заявеното инвестиционно предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет № 802/04.12.2007 г. (обн. ДВ бр.107/2007 г.) .
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение „Основно обновяване и рехабилитация на читалището в с. Поленица, община Сандански и облагородяване на прилежащата площ за удовлетворяване на нуждите на местните жители“ преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми компетентния орган за промените, в срок до 14 дни от настъпването им.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград