Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2017

Съобщение №911/2017

Понеделник, 18 Декември 2017 10:00

Писмо изх. №3361(3)/15.12.2017

Уведомление за „Изменение на инвестиционно предложение за „Изграждане на бунгала, детски кът и басейн в имот с номер 000645, землище на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: „МАНТАР-А“ ООД ЕИК 811189161

Във връзка с внесеното от Вас уведомление с №3361/24.10.2017 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение и допълнителна информация към него с Вх. №3361(2)/14.12.2017 г., на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Изменението на инвестиционно предложение „Изграждане на бунгала, детски кът и басейн в имот с номер 000645, землище на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
За първоначално заявеното от възложителя инвестиционно предложение „Изграждане на бунгала, детски кът и басейн в имот с номер 000645, землище на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград“ директора на РИОСВ – Благоевград се е произнесъл с Решение №30-ОС/16.09.2014 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие на основание, по реда и при условията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и поднормативната уредба към същия, във връзка с разпоредбите на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС).
Съгласно представената информация и документация, имот с номер 000645, землище на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград е с променено предназначение въз основа на Решение №К33 – 07/19.03.2015 г. на Комисията за земеделските земи към Министерство на земеделието и храните и към момента представлява урегулиран поземлен имот (УПИ) в устройствена зона – Общестевно обслужване (Оо) с конкретно предназначение за „Бунгала, детски кът и басейн“ въз основа на одобрен ПУП-ПРЗ със Заповед №І-С-1/07.01.2015 г. на кмета на община Петрич.
Към момента, във връзка с реализацията на първоначалното инвестиционно предложение, в имота е изпълнено строителство въз основа на Разрешение за строеж №70/22.08.2016 г. на главния архитект на община Петрич за строеж: „Бунгала, детски кът и басейн“; Първи етап: „Съблекалня с кафе аперитив, басейн с джакузи и детска част, басейн за тренировки, детски кът, плаж, водоплътна изгребна яма“ в УПИ 000645, землище с. Марикостиново, община Петрич.
Изменението на първоначалното инвестиционно предложение се явява Втори етап от реализацията, включващ предвиждане за обособяване на спортно-възстановителен център и места за нощувки с леглова база с капацитет до 20 бр. легла в западната половина на в УПИ 000645, землище с. Марикостиново, община Петрич. Предвижданията са свързани с изграждане на две сгради с обща застроена площ около 620 кв. м и многофункционално игрище с изкуствена настилка. В едната сграда (източна по скица-проект) се предвижда на подземно ниво да се направи спортно-възстановителен център, включващ: СПА-център, стаи за масаж и процедури, фитнес, стаи за релакс, санитарни помещения и др. На първи и втори етаж от същата сграда се предвижда да се обособят стаи за нощувка. Във втората сграда (западна по скица-проект) се предвижда да се обособят само стаи за нощувка.
За функционирането на спортно-възстановителния център се предвижда да се осигури минерална вода от Находище на минерална вода „Марикостиново“, за което са предприети необходимите процедури по реда на Закона за водите за изменение и продължаване срока на действие на Разрешително за водовземане от минерална вода №002/29.05.2013 г. на кмета на община Петрич.
От страна на възложителя е заявено, че първоначалното предвиждане за изграждане на 4 броя бунгала с леглова база до 20 броя легла отпада.
С изменението на инвестиционното предложение не се предвижда изграждане на нова и/или изменение на съществуващата техническа и пътна инфраструктура. Имотът е електроснабден, водоснабден и с осигурен транспортен достъп. Битовите отпадъчни води са включени в изградена изгребна яма. Изграден е и водопровод за минерална вода за нуждите на изградения басейн.
Така заявено, изменение на инвестиционно предложение за „Изграждане на бунгала, детски кът и басейн в имот с номер 000645, землище на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград“ не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на регламентираните по реда на глава шеста от ЗООС процедури.
От извършената проверка по отношение местоположението на имота, в който е предвидено да се реализира гореописаното инвестиционно предложение, спрямо границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) се установи, че инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на следните защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие: защитена зона BG0002098 „Рупите” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-282/16.03.2010 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 28/2010 г.) и защитена зона BG0001023 „Рупите - Струмешница“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 107/2007 г., изм. и доп.).
При извършената проверка за допустимост в съответствие с разпоредбата на чл. 12, ал. 2 във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС се установи, че реализацията на гореописаното изменение на инвестиционното предложение за „Изграждане на бунгала, детски кът и басейн в имот с номер 000645, землище на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград“ е допустима с режимите на защитена зона BG0002098 „Рупите” за опазване на дивите птици, определени със заповедта за обявяването ѝ.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че с осъществяването им не се създават условия и предпоставки за пряко или косвено унищожаване и/или увреждане и трансформация на природни местообитания и на местообитания на видове, включително размножителни, хранителни и/или гнездови местообитания или места за укритие и почивка на видовете птиците, предмет на опазване в гореописаните защитени зони, както и за създаване на трайна преграда, която да възпрепятства миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за гореописаното изменение на инвестиционно предложение за „Изграждане на бунгала, детски кът и басейн в имот с номер 000645, землище на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград“, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания на възложителя за гореописаното изменение на инвестиционно предложение за „Изграждане на бунгала, детски кът и басейн в имот с номер 000645, землище на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград“, представляващ към момента УПИ с променено предназначение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните, посочени в уведомлението по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за ОС или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми компетентния орган за промените, в срок до 14 дни от настъпването им.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград