Съдържание

Посетители

В момента има 110  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №488/2018

Изх. №2045(1)/12.06.2018 г.

инвестиционно предложение „Промяна предназначението на магазин 1, находящ се на първи етаж на пет етажна кооперация в УПИ VIII-807 от кв. 111 по действащия подробен устройствен план на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград в дентален кабинет“

Възложител: „ВИТА ПАРКЕТ“ ЕООД

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 2045/04.06.2018 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомявам за следното:
Инвестиционно предложение “Промяна предназначението на магазин 1, находящ се на първи етаж на пет етажна кооперация в УПИ VIII-807 от кв. 111 по действащия подробен устройствен план на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград в дентален кабинет“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
С инвестиционното предложение се предвижда магазин № 1 със застроена площ 93.90 кв. м, находящ се в жилищна сграда в УПИ VIII-807 от кв. 111 по действащия подробен устройствен план на гр. Гоце Делчев, да бъде преустроен в дентален кабинет. Ще бъдат обособени два дентални кабинета, техническо помещение, чакалня, регистратура, преддверие и санитарен възел. Помещението е водоснабдено и захранено с електроенергия, а отпадъчните води се отвеждат в канализация чрез сградно канализационно отклонение. Имотът е достъпен от улица.
Така заявено инвестиционното предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в граници на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена границата на защитена зона BG0002076 “Места” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-532/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 51/2010 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се предполага засягане, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0002076 “Места”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Промяна предназначението на магазин 1, находящ се на първи етаж на пет етажна кооперация в УПИ VIII-807 от кв. 111 по действащия подробен устройствен план на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград в дентален кабинет“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград