Съдържание

Посетители

В момента има 104  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №486/2018

Изх. №2081(1)/11.06.2018 г.

Бизнес план по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. на Дарина Кирянска – земеделски производител.

Възложител: Д. А. К.

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 2081/06.06.2018 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираният бизнес план, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомявам за следното:
Бизнес план по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документацията към настоящия момент в земеделското стопанство се извършват следните дейности:
- в поземлен имот № 019022 с площ от 3,750 дка с начин на трайно ползване „нива“ в землището на с. Микрево, общ. Струмяни, обл. Благоевград се отглеждат на 1,131 дка домати-оранжерийни, 0,723 дка краставици-оранжерийни и 0,762 дка пипер-оранжериен като основна култура и предстои засаждане на 0,250 дка краставици-оранжерийни като междинна/втора култура в пет броя оранжерии с обща площ от 2616 кв. м (406 кв.м, 354 кв.м, 408 кв.м, 723 кв.м, 725 кв.м). Останалата част от имота се поддържа под угар. Зеленчуците се напояват от напоителен канал, собственост на „Напоителни системи“ ЕАД, гр. Сандански;
- в поземлен имот № 013223 с площ от 1,005 дка с начин на трайно ползване „нива“ в землището на с. Микрево, общ. Струмяни, обл. Благоевград се отглеждат картофи;
- в поземлен имот № 013224 с площ от 3,701 дка с начин на трайно ползване „нива“ в землището на с. Микрево, общ. Струмяни, обл. Благоевград се отглеждат на 3,695 дка картофи. Останалата част се поддържа под угар.
Част от земеделското стопанство е и поземлен имот № 019023 с площ от 3,000 дка с начин на трайно ползване „нива“ в землището на с. Микрево, общ. Струмяни, обл. Благоевград, който се поддържа под угар.
С бизнес плана се предвижда увеличаване на земеделското производство с отглеждане на зеленчуци до пълния капацитет на оранжериите с три култури на отглеждане, а именно: като основна култура - 1,854 дка домати-оранжерийни и 0,762 пипер-оранжериен, и като междинни/втори култури 1,854 дка краставици-оранжерийни и 2,616 дка други зеленчуци/маруля.
Съобразено с гореизложеното не са налични основания, че предвидените с плана дейности могат да доведат до значителни отрицателни въздействия върху околната среда (не се предвижда увеличаване на оранжерийната площ, а само на земеделското производство), поради което същите не са изменение или разширение на инвестиционно предложение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС. Предвид това за бизнес плана не следва да се провежда процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.
Имотите, предмет на плана не попадат в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Същите попадат в границите на една защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие - BG0002003 “Кресна” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД – 748/24.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 97/2008 г.).
При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12 във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че предвидените дейности с плана не противоречат на режимите на защитена зона BG0002003 “Кресна” за опазване на дивите птици, определени със заповедта за обявяването и.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се предполага увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове птици не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0002003 “Кресна”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеният „Бизнес план по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на плана и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на плана или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград