Съдържание

Посетители

В момента има 106  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №484/2018

Изх. №2078(1)/11.06.2018 г.

Бизнес план по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. на Величка Касареева – земеделски производител.

Възложител: В. С. К.

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 2078/06.06.2018 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираният бизнес план, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомявам за следното:
Бизнес план по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документацията с гореописания бизнес план, към настоящия момент в земеделското стопанство в поземлен имот с идентификатор 35081.15.35 с площ от 3687 кв.м с начин на трайно ползване „нива“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Кавракирово, общ. Петрич, обл. Благоевград се отглеждат на 1,641 дка краставици-оранжерийни и предстои засаждане на 1,541 дка домати-оранжерийни в четири броя полиетиленови оранжерии с площ от 203 кв.м, 204 кв.м, 617 кв.м и 617 кв.м. Останалата част от имота – 2,046 дка се поддържа под угар. Зеленчуците се напояват от напоителен канал, собственост на „Напоителни системи“ ЕАД, гр. Сандански.
С бизнес плана се предвижда увеличаване площта на земеделското стопанство, чрез изграждане на оранжерия с площ от 0,500 дка в същия поземлен имот до достигане 2,141 дка оранжерийна площ с три култури на отглеждане: краставици-оранжерийни като основна култура и домати-оранжерийни и лук като междинни/втори култури. За нуждите на земеделското стопанство се предвижда закупуване на потопяема помпа за напояване.
Съобразено с гореизложеното не са налични основания, че предвидените с плана дейности могат да доведат до значителни отрицателни въздействия върху околната среда (увеличението ще се реализира в имот, в който има съществуващи оранжерии), поради което същите не са изменение или разширение на инвестиционно предложение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС съгласно ЗООС. Предвид това за бизнес плана не следва да се провежда процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.
Имотът, предмет на плана не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена границата на защитена зона BG0001023 “Рупите - Струмешница” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №802/04.12.2007 г. (обн. ДВ, бр. 107/2007 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се предполага засягане, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0001023 “Рупите - Струмешница”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеният „Бизнес план по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на плана и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на плана или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград