Съдържание

Посетители

В момента има 124  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №483/2018

Изх. №2018(1)/11.06.2018 г.

инвестиционно предложение “Изграждане на ново външно кабелно електрозахранване НН за обект „Рекреационен комплекс“ в УПИ II-348, кв.29 по плана на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“.

Възложител:„РЕГНУМ“ ООД

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 2018/01.06.2018 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомявам за следното:
Инвестиционно предложение “Изграждане на ново външно кабелно електрозахранване НН за обект „Рекреационен комплекс“ в УПИ II-348, кв.29 по плана на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
За обект „Рекреационен комплекс в УПИ II-348, кв.29 по плана на с. Баня, община Разлог има издадено Разрешение за строеж № 75/04.07.2017 г. от гл. архитект на община Разлог.
Съгласно представената информация с инвестиционното предложение се предвижда изграждане на ново външно кабелно електрозахранване НН до рекреационния комплекс. За целта се предвижда изграждане на ново кабелно електрозахранване НН от съществуващ трансформаторен пост ТП „Банята“, с. Баня в съседен имот на възложителя (УПИ III, кв.29 по плана на с. Баня) до новомонтирано главно електромерно табло на границата на УПИ II-348, кв.29 по плана на с. Баня и уличната регулация. Кабелът ще бъде положен в изкоп с дълбочина от 1.1 м и широчина 0.5 м. Трасето ще премине през следните имоти общинска собственост: УПИ III, кв.29 по плана на с. Баня (частна общинска собственост) с дължина през имота -105,09 м.; улица с о.т. 87 и 107 (общинска публична собственост) с дължина през имота – 2,00 м.
Така заявено инвестиционното предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС съгласно ЗООС.
Инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена защитена зона BG0001021 “Река Места” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №802/04.12.2007 г. (обн. ДВ бр. 107/2007 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се предполага засягане, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове в зоните, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0001021 “Река Места”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение “Изграждане на ново външно кабелно електрозахранване НН за обект „Рекреационен комплекс“ в УПИ II-348, кв.29 по плана на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград