Съдържание

Посетители

В момента има 64  гости и няма потребители и в сайта

Приоритети

Приоритетна цел 2017: Осигуряване на достъпа на обществеността до наличната информация за околната среда

Приоритетна цел: Осигуряване на достъпа на обществеността до наличната информация за околната среда

 

Дейности

 

Очакван резултат

 

Индикатор за изпълнение

 

Индикатор за целево  състояние в началото на периода

 

Индикатор за целево състояние в края на 2017

 

Осигуряване на информация за околната среда чрез интернет страницата на РИОСВ

Облекчен достъп до наличната информация за околната среда

изпълнение на тази цел на интернет страницата на РИОСВ е публикувана информация за 51 вида информационни ресурси за околната среда. От тях, чрез страницата е осигурен достъп до 9 вида публични регистри в т.ч :
Регистър на постъпилите заявления по ЗДОИ;
Публичен регистър с данни за извършване на процедурите по оценка на въздействието върху околната среда;
Публичен регистър с данни за извършване на процедурите по екологична оценка;
Регистър на издадените регистрационни карти по ЗБР;
Регистър на обявените вековни дървета;
Регистър на защитените mepumopuu;
Регистър на обявените защитени зони;
Регистър на постъпили сигнали на „зелен телефон;
Регистър по чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух, на инсталациите, извършващи дейности по Приложение №1 от Наредба №7 от 21 октомври 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединение, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации
и до 25 вида информационни pecypcu включващи и всички решения по ОВОС, ЕО, оценка на съвместимостта, писма до възложителите и всички постъпили до момента доклади по оценка на съвместимостта. За 18 вида информационни pecypcu е указан ред за достъп до тях по реда на ЗДОИ, като за 16 от тях е посочен линк и към Национален каталог на източниците на екологична информация.
Ежедневно се публикува информация за състоянието на атмосферния въздух от пункт Благоевград. На интернет страницата се публикуват месечните доклади за нивата на ФПЧ10 и шестмесечни доклади за състоянието на атмосферния въздух.
На интернет страницата е публикуван годишния план за контролната дейност на РИОСВ - Благоевград и 113 бр. доклади от комплексни проверки и проверки на обекти с издадени комплексни разрешителни, през 2016 г.

Актуализиран списък на категориите информация, подлежащи на публикуване в интернет, в т.ч информация за околната среда

Провеждане на национални информационно-образователни кампании, свързани с отбелязването на международни дати за опазването на околната среда. Промяна в поведението на обществеността по посока на съзнателно опазване на околната среда и природата.

Предоставяне на повече и по-качествена информация на обществеността по въпросите на околната среда, като предпоставка за по-активно и ефективно обществено участие в процеса на управление и гаранция за осъществяване на обществен контрол върху решенията и извършваните действия.

Проведени национални информационно-образователни кампании, свързани с отбелязването на международни дати за опазването на околната среда.
В рамките на тези кампании, от МОСВ и РИОСВ са проведени открити уроци, конкурси, изложби, акции по почистване и залесяване, форуми, обучителни семинари, кръгли маси, конференции за ученици, учители, бизнеса, неправителствени организации, за служители на общинската и държавната администрация.
Осъществяване на кампании и информационни дейности.
Изготвяне на Регионален доклад за състоянието и опазването на околната среда. Информиране на обществеността за състоянието и тенденциите и политиките в областта на околната среда в региона. Публикуван Регионален доклад за състоянието и опазването на околната среда през 2015 г. Публикуване на Регионален доклад за състоянието на околната среда - 2016
Провеждане на Национален конкурс „За чиста околна среда”. Промяна в поведението на обществеността по посока на съзнателно опазване на околната среда и природата. Проведен Национален конкурс „За чиста околна среда 2016 г.” .  Провеждане на Национален конкурс „За чиста околна среда 2017 г.”

 

Провеждане на Национален конкурс „За чиста околна среда 2017 г.”