Съдържание

Посетители

В момента има 26  гости и няма потребители и в сайта

Приоритети

Приоритетна цел 2017: Ефективно прилагане на механизмите за контрол за изпълнение на екологичното законодателство.

Приоритетна цел: Ефективно прилагане на механизмите за контрол за изпълнение на екологичното законодателство.

 

Дейности

 

Очакван резултат

 

Индикатор за изпълнение

 

Индикатор за целево  състояние в началото на периода

 

Индикатор за целево състояние в края на 2017

 

Осъществяване на контролна дейност чрез извършване на превантивен, текущ и последващ контрол, в съответствие с изискванията, регламентирани в ЗООС и специалните закони. Осигуряване на устойчива и здравословна околна среда, чрез прилагане на механизмите за контрол и превенция, при спазване на принципите на прозрачност, откритост, партньорство и диалог.

Налагане и спазване на законодателството в областта на опазване на околната среда и водите.

Оптимизиране на разходите за контролната дейност.

Привличане на обществеността (гражданите, бизнеса и НПО) по-активно в политиката за чиста околна среда чрез открит и непрекъснат диалог.

От РИОСВ извършени 1178 проверки, като съотношението планирани/извънредни е 28%. Проверени над 590 обекта.
Наложени 49 НП като размера на наложените глоби и санкции е над 100 хл. лв.
Наложени са 11 бр. санкции по реда на чл. 69 от ЗООС с общ размер 16577.90 лв.
Извършване на планираните проверки и предприемане на съответните мерки за въздействие -административно наказателни/принудит елни мерки при констатирано неизпълнение на изискванията на законодателството по околна среда.

От РИОСВ са планирани над 1000 проверки.