Съдържание

Посетители

В момента има 29  гости и няма потребители и в сайта

Приоритети

Приоритетна цел 2017: Прилагане на ефективни подходи за опазване на биологичното разнообразие

Приоритетна цел: Прилагане на ефективни подходи за опазване на
биологичното разнообразие

 

Дейности

 

Очакван резултат

 

Индикатор за изпълнение

 

Индикатор за целево  състояние в началото на периода

 

Индикатор за целево състояние в края на 2017

 

Оценка и текущ мониторинг на състоянието на екосистемите, предмет на опазване в защитените територии и на природните местообитания, видовете и техните местообитания, предмет на опазване в защитените зони от екологичната мрежа „НАТУРА 2000“ в контекста на предназначението и основната им цел;

Контрол по изпълнение на условия, мерки и ограничения в решенията по реда на глава VI от ЗООС и чл. 31 от ЗБР, свързани с реализацията на големи инфраструктурни проекти, добивни дейности и МВЕЦ

Ефективна охрана на резерват „Соколата“, резерват „Конгура“ и резерват „Али ботуш“, включително превенция на горските пожари;

Оценка и текущ мониторинг за състоянието и разпространението на застрашени животински и растителни видове и техните местообитания, опазване на европейски и национално значими видове растения и животни и техните местообитания извън НЕМ

Съхранение и поддържане на наличното биологично разнообразие, което се явява местен природоресурсен капитал за социалния и икономически просперитет на местните общности.

Обезпечаване на ефективна защита на природни местообитания и видове с европейско и национално значение в Националната екологична мрежа (защитени територии и защитени зони по Натура 2000) и извън нея.

Ефективно прилагане на законодателството на ЕС относно околната среда, свързано с биологичното разнообразие, защитените територии и зони.

Предотвратяване или намаляване на предполагаемите неблагоприятни въздействия върху местообитанията и видовете – предмет на опазване в защитените зони

Осигуряване на биологична безопасност за хората и околната среда.

Осигуряване на условия за животните, доближени до естествената им среда.

През 2016 г. са проведени административни процедури за 1310 бр. ППП и ИП, вкл. и при условията и реда на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС. Отчита се ниска вероятност от настъпване на условия за кумулиране на въздействия със значителен отрицателен ефект върху природните местообитания и местообитанията и популациите на видовете, предмет на опазване в защитените зони, включително и върху структурата, функциите и целостта на защитените зони от мрежата „НАТУРА 2000“.

Извършени са 248 бр. проверки в 17 бр. ЗТ и 22 бр. проверки на 12 защитени зони „Натура 2000“, 62 бр. проверки по ЗБР, 24 бр. проверки по ЗЛР и 2 бр. проверки по ЗГМО. С

Съобразявайки констатациите от извършения текущ контрол на ЗТ през 2016 г. и от извършените проверки във връзка с осъществяване на охрана в резерватите „Соколата“, „Конгура“ и „Али ботуш“ са постигнати следните резултати: ефективно опазване на ЗТ; съхранени естествени екосистеми в ЗТ, респективно в НЕМ; осигуряване на своевременна информация за състоянието на обекта/ите на защита и за изменения, причинени от екологичните фактори на средата (абиотични, биотични и антропогенни); обезпечаване изпълнение на задълженията произтичащи от ЗЗТ и поднормативната уредба към него.

Издаден лиценз на Зоологическа градина – гр. Благоевград.

Издаване на административни актове

Изпълнение на Годишния план за контролна дейност 2017 г.