Съдържание

Посетители

В момента има 30  гости и няма потребители и в сайта

Приоритети

Приоритетна цел 2017: Предотвратяване на замърсяването, интегриране на съображенията за опазване на околната среда в секторните политики и осигуряване на високо ниво на защита на околната среда и човешкото здраве от употребата на опасни химични вещества.

Приоритетна цел: Предотвратяване на замърсяването, интегриране на съображенията за опазване на околната среда в секторните политики и осигуряване на високо ниво на защита на околната среда и човешкото здраве от употребата на опасни химични вещества.

 

Дейности

 

Очакван резултат

 

Индикатор за изпълнение

 

Индикатор за целево  състояние в началото на периода

 

Индикатор за целево състояние в края на 2017

 

Издаване на административни актове по реда на Глава VІ от ЗООС. Ефективно прилагане на законодателството на ЕС относно околната среда, свързано с ОВОС и ЕО. Издадени от РИОСВ - Благоевград:
- 80 решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС;
- 65 решения за прекратяване на процедури по ОВОС;
- 2 становища по ЕО;
- 17 решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО;
- 10 решение за прекратяване на процедура по ЕО;
- 69 броя проверки относно правното действие на актовете, издадени по реда на гл. VІ от ЗООС .

Издаване на административни актове.
Изпълнение на Годишния план за контролна дейност 2017 г.

Контрол на изискванията за предприятията с нисък и висок рисков потенциал.
Контрол на изискванията за съхранение на опасни химични вещества и смеси.
Контрол на изискванията за предоставяне на информация за опасни вещества и смеси по веригата на доставки, обмен на данни, регистрация, разрешаване или ограничаване на вещества в самостоятелен вид, в смеси и в изделия съгласно Регламент REACH.
Предотвратяване на възможни рискове за околната среда и човешкото здраве при производството, употребата и съхранението на опасни химични вещества и смеси. Извършени са всички 81 проверки заложени в плана за контролната дейност през 2016 г., в това число и две предприятия класифицирани както предприятия с нисък рисков потенциал.
На територията на РИОСВ – Благоевград, предварителна регистрация по Регламент REACH са извършили 19 бр. фирми.
Изпълнение на Годишния план за контролна дейност 2017 г.
Контрол на изпълнението на условията в Комплексните разрешителни.
Проверка на информацията, докладвана от операторите на промишлени инсталации с Комплексни разрешителни.
Предприемане на превантивни мерки за предотвратяване на непосредствена заплаха от екологични щети.
Подобряване на контрола относно въздействието върху околната среда от индустриалните дейности чрез използването на най-добри налични техники.
Ефективен контрол върху предотвратяване и отстраняване на екологични щети
Извършени са всички 7 броя планирани провирки за контрол инсталации с издадени комплексни разрешителни. За неизпълнение на условие от КР е съставен един АУАН и е приложена една ПАМ за предотвратяване на административно нарушение.
Извършени са всички планирани 32 бр. проверки за 2016 г. по ЗОПОЕЩ.
Изготвени са собствени оценки за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети на всички проверени обекти.
Изпълнение на Годишния план за контролна дейност 2017 г.