Съдържание

Посетители

В момента има 28  гости и няма потребители и в сайта

Приоритети

Приоритетна цел 2017: Подобряване управлението на защитените територии и зони.

Приоритетна цел: Подобряване управлението на защитените територии и зони.

 

Дейности

 

Очакван резултат

 

Индикатор за изпълнение

 

Индикатор за целево  състояние в началото на периода

 

Индикатор за целево състояние в края на 2017

 

Обезпечаване на териториална защита, съхранение, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетичен материал. Ефективна защита на природни местообитания и видове с европейско и национално значение в Националната екологична мрежа и извън нея.

Готовност за изпълнение на дейности по очакваните 13 бр. проектозаповеди за обявяване на защитени зони по Директивата за местообитанията.

През 2016 г. са приети планове за управление на 5 бр. защитени територии в териториалния обхват на РИОСВ - Благоевград, от които на 1 бр. природен парк - ПП „Беласица“, 4 бр. резервати - Резерват „Конгура“, Резерват „Али ботуш“, Резерват „Ореляк“, Резерват „Соколата“, Резерват „Тисата“.

Изпълнени дейности по 13 проектозаповеди за защитени зони за опазване на природните местообитания и местообитания на видове.

Изпълнение на проекти, с финансиране от международни финансови източници, по които МОСВ е партньор. Обезпечаване на ефективна защита на природни местообитания и видове с европейско и национално значение в Националната екологична мрежа (защитени територии и защитени зони по Натура 2000) и извън нея. Обучение на експерти от РИОСВ Изпълнение на дейности по проекта