Съдържание

Посетители

В момента има 76  гости и няма потребители и в сайта

Конкурси

С П И С Ъ К

на допуснатите кандидати за длъжността
"Младши експерт",  дирекция „Административни, финансови и правни дейности“

Конкурсната комисия, определена със Заповед № 07/22.10.2018г. на директора на РИОСВ – Благоевград реши:

Допуска до конкурс следните кандидати:

№ Допуснати кандидати
1. Борислава Александрова Иванова
2. Вяра Георгиева Тодорова
3. Димитрина Асенова Митрева
4. Илияна Захариева Димитрова
5. Светлана Александрова Вучкова
6. Светлана Димитрова Гълъбова
7. Цветелина Милкова Гущерова

Тестът ще се проведе на 14.11.2018 г. от 10:00 часа в сградата на Регионална инспекция по околната среда и водите, гр. Благоевград, ул. „Свобода“ №1, стая №1.

Информационни източници, които могат да се ползват при подготовката за теста:
1. Закон за държавния служител
2. Наредба за административното обслужване
3. Правилник за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите
4. Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ
5. Закон за администрацията

Всички кандидати следва да се явят 10 минути преди обявяването началото на теста за проверка на самоличността с представяне на лична карта и заемане на местата.

При успешно издържан тест, кандидатите ще бъдат предварително уведомени писмено чрез електронна поща или устно по телефон за заключителния етап от конкурсната процедура – интервю.

Председател на конкурсната комисия:
/Емилия Петрова/

 

 

С П И С Ъ К

на недопуснатите кандидати за длъжността
"Младши експерт",дирекция „Административни, финансови и правни дейности“

Конкурсната комисия, определена със Заповед № 07/22.10.2018г. на директора на РИОСВ – Благоевград реши:

Не се допускат до конкурс следните кандидати:

Име, презиме и фамилия Основание за недопускане
1. Ани Йорданова Георгиева Представените документи не удостоверяват изпълнението на минималното изискване за област на висше образование в професионално направление „Администрация и управление“ и „Науки за земята“
2. Весела Иванова Георгиева Представените документи не удостоверяват изпълнението на минималното изискване за област на висше образование в професионално направление „Администрация и управление“ и „Науки за земята“
3. Веселина Здравкова Савова Представените документи не удостоверяват изпълнението на минималното изискване за област на висше образование в професионално направление „Администрация и управление“ и „Науки за земята“
4. Георги Благоев Мигдин Представените документи не удостоверяват изпълнението на минималното изискване за област на висше образование в професионално направление „Администрация и управление“ и „Науки за земята“
5. Гергана Стефанова Георгиева-Ранчова Представените документи не удостоверяват изпълнението на минималното изискване за област на висше образование в професионално направление „Администрация и управление“ и „Науки за земята“
6. Евелина Славчева Димчева Представените документи не удостоверяват изпълнението на минималното изискване за област на висше образование в професионално направление „Администрация и управление“ и „Науки за земята“
7. Елена Милчова Михалкова Представените документи не удостоверяват изпълнението на минималното изискване за област на висше образование в професионално направление „Администрация и управление“ и „Науки за земята“
8. Звезделина Георгиева Георгиева Представените документи не удостоверяват изпълнението на минималното изискване за област на висше образование в професионално направление „Администрация и управление“ и „Науки за земята“
9. Костадин Христов Трифонов Представените документи не удостоверяват изпълнението на минималното изискване за област на висше образование в професионално направление „Администрация и управление“ и „Науки за земята“
10. Лилия Емилова Стойнева Представените документи не удостоверяват изпълнението на минималното изискване за област на висше образование в професионално направление „Администрация и управление“ и „Науки за земята“
11. Любка Красимирова Сивикова Представените документи не удостоверяват изпълнението на минималното изискване за област на висше образование в професионално направление „Администрация и управление“ и „Науки за земята“
12. Миглена Станкова Миленкова Представените документи не удостоверяват изпълнението на минималното изискване за област на висше образование в професионално направление „Администрация и управление“ и „Науки за земята“
13. Светлана Георгиева Накова Представените документи не удостоверяват изпълнението на минималното изискване за област на висше образование в професионално направление „Администрация и управление“ и „Науки за земята“
14. Станислав Борисов Маскръчки Представените документи не удостоверяват изпълнението на минималното изискване за област на висше образование в професионално направление „Администрация и управление“ и „Науки за земята“
15. Татяна Димитрова Терзийска Представените документи не удостоверяват изпълнението на минималното изискване за област на висше образование в професионално направление „Администрация и управление“ и „Науки за земята“

 

Председател на конкурсната комисия:
/Емилия Петрова/