Съдържание

Посетители

В момента има 92  гости и няма потребители и в сайта

Конкурси

 

начална дата: 08.10.2018 г.

крайна дата: 22.10.2018

О Б Я В Л Е Н И Е

Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Благоевград,
ул. “Свобода” №1, тел: 073/ 88 31 40 12, факс: 073/ 88 51 58


На основание чл.10а от Закона за държавния служител и чл.14, ал.1 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители

ОБЯВЯВА КОНКУРС:
за длъжността Младши експерт в дирекция „Административни, финансови и правни дейности“

 

I. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

- висше образование – професионално направление: „Администрация и управление“, „Науки за земята“;
- степен на завършено образование – професионален бакалавър;
- професионален опит – не се изисква и/или минимален ранг V младши;
- допълнителни умения и квалификация на кандидатите – добра компютърна грамотност;
- кандидатите да отговарят на условията на чл.7 от Закона за държавния служител.

Кратко описание на длъжността:

Извършва административно обслужване в РИОСВ – Благоевград, като обработва и следи движението на входящата и изходящата кореспонденция, спазването на сроковете за получаване и изпращане на входящата и изходящата документация, правилното съхранение на документацията съгласно вътрешните правила за документооборота. Осъществява административно обслужване на юридически и физически лица в РИОСВ – Благоевград, като предоставя необходимата информация за административните услуги – процедура, срок, изискуеми документи. Дава насоки и разяснения за попълване на формуляри и заявления.

II. Начин на провеждане на конкурса – тест и интервю.

III. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса: Заявление за участие в конкурс, съгласно приложение № 2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители; Декларация за обстоятелствата по чл.17, ал.2, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители; Копия от документи за придобита образователно – квалификационна степен и допълнителна квалификация; Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова, служебна, осигурителна книжка, удостоверения и др.) ако има положен такъв.

IV. Срок и място за подаване на документите за участие:

Крайният срок за подаване на документите е 22.10.2018 г. Документите се подават в Регионална инспекция по околната среда и водите – Благоевград, ул. “Свобода” № 1 лично от кандидатите или чрез пълномощник, всеки работен ден от 9:00 часа до 17:30 часа в стая № 2 – Деловодство. Ще се регистрират само заявления, към които са приложени всички необходими документи. Заявления след изтичане на крайния срок няма да бъдат регистрирани. При подаване на документите на всеки кандидат се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

V. Списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати до етапите на конкурса и друга информация във връзка с него ще се обявяват на интернет страницата на РИОСВ: http://riosvbl.org/

VI. Минимална основна заплата за длъжността: 570 лв.

 

Лице за контакти: Гергана Витанова – главен експерт в дирекция “АФПД”, телефон 073/88314022

 

Документи:

1.Заявление

2. Декларация по чл. 17

 

 

Обявата е публикувана на 08.10.2018 г.  http:/www.zaplata.bg