Съдържание

Посетители

В момента има 69  гости и няма потребители и в сайта

Конкурси

С П И С Ъ К

на допуснатите кандидати за длъжността:
Младши експерт, в  направление "Управление на отпадъците и опазване на почвите", дирекция „Контрол на околната среда"

Въз основа на преценката, след преглед на постъпилите документи, конкурсната комисия реши:

Допуска до конкурс следните кандидати:

№ Допуснати кандидати
1. Даниел Цветанов Петров
2. Илиана Живкова Тодорова
3. Костадина Николова Милушева
4. Мария Георгиева Митова
5. Невена Георгиева Малакова
6. Силвия Симеонова Иванова
7. Татяна Иванова Станева

Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест, включващ въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област на длъжността, на 29.03.2016г. от 10:30 часа в сградата на Регионална инспекция по околната среда и водите, гр. Благоевград, ул. „Свобода“ №1, Заседателна зала – намираща се на гърба на сградата.

Всички кандидати следва да са запознати с общите за държавните служители нормативни и подзаконови нормативни актове:

  • Закон за държавния служител
  • Правилник за устройството и дейността на РИОСВ
  • Закон за администрацията
  • Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация

Кандидатите следва да са запознати със специфичните за длъжността нормативни и подзаконови актове за Младши експерт в дирекция „Контрол на околната среда“, направление „Управление на отпадъците и опазване на почвите“

  • Закон за опазване на околната среда
  • Закон за управление на отпадъците и издадените въз основа на него подзаконови нормативни актове
  • Закон за административните нарушения и наказания

*Забележка: Тестовете ще включват въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област на съответната длъжност. Списъкът с посочените нормативни актове е примерен, а не изчерпателен и се посочва с цел улесняване на кандидатите при тяхната подготовка.

 

С П И С Ъ К

на недопуснатите кандидати за длъжността: Младши експерт,направление „Управление на отпадъците и опазване на почвите“,в дирекция „Контрол на околната среда“

Въз основа на преценката, след преглед на постъпилите документи конкурсната комисия реши:

Не се допускат до конкурс следните кандидати:

Име, презиме и фамилия

Основание за недопускане

1.

Ибрахим Иса Аян

Придобитата специалност не отговаря на изискваните по обявата

2.

Милена Асенова Плеснева

Придобитата специалност не отговаря на изискваните по обявата

3.

Николай Малинов Салмов

Придобитата специалност не отговаря на изискваните по обявата

 

Име, презиме и фамилия

Основание за недопускане

1.

Ибрахим Иса Аян

Придобитата специалност не отговаря на изискваните по обявата

2.

Милена Асенова Плеснева

Придобитата специалност не отговаря на изискваните по обявата

3.

Николай Малинов Салмов

Придобитата специалност не отговаря на изискваните по обявата