Съдържание

Посетители

В момента има 42  гости и няма потребители и в сайта

Конкурси

С П И С Ъ К

на допуснатите кандидати за длъжността:
Младши експерт,в дирекция „Административни, финансови и правни дейности“

Въз основа на преценката, след преглед на постъпилите документи конкурсната комисия реши:

Допуска до конкурс следните кандидати:

№ Допуснати кандидати
1. Агнеса Благоева Христова
2. Вяра Иванова Соколова
3. Десислава Благоева Стоименова
4. Десислава Методиева Сухарева
5. Илияна Захариева Димитрова
6. Ирина Методиева Нешева-Гининска
7. Янка Александрова Янчева-Калпачка

Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест, включващ въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област на длъжността, на 29.03.2016г. от 14:00 часа в сградата на Регионална инспекция по околната среда и водите, гр. Благоевград, ул. „Свобода“ №1, Заседателна зала – намираща се на гърба на сградата.

Всички кандидати следва да са запознати с общите за държавните служители нормативни и подзаконови нормативни актове:

  • Закон за държавния служител
  • Правилник за устройството и дейността на РИОСВ
  • Закон за администрацията
  • Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация

Кандидатите следва да са запознати със специфичните за длъжността нормативни и подзаконови актове

  • Харта на клиента – стандарт за обслужване на потребители в РИОСВ-Благоевград, при предоставяне на административни услуги; Регулаторни режими; Видове административни услуги;
  • Наредба за административното обслужване

 *Забележка: Тестовете ще включват въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област на съответната длъжност. Списъкът с посочените нормативни актове е примерен, а не изчерпателен и се посочва с цел улесняване на кандидатите при тяхната подготовка.

 

С П И С Ъ К

на недопуснатите кандидати за длъжността:
Младши експерт,в дирекция „Административни, финансови и правни дейности“

Въз основа на преценката, след преглед на постъпилите документи, конкурсната комисия реши:

Не се допускат до конкурс следните кандидати:

Име, презиме и фамилия Основание за недопускане
1. Анка Димитрова Шумантова Придобитата специалност не отговаря на изискваната по обявата
2. Елисавета Александрова Атанасова Придобитата специалност не отговаря на изискваната по обявата
3. Зорница Вангелова Стоянова Придобитата специалност не отговаря на изискваната по обявата
4. Лилия Кирилова Катърджиева Придобитата специалност не отговаря на изискваните по обявата
5. Мирослава Каменова Ибишева Придобитата специалност не отговаря на изискваните по обявата
6. Надежда Янкова Маркова Придобитата специалност не отговаря на изискваните по обявата
7. Надя Стефанова Масларова Придобитата специалност не отговаря на изискваните по обявата
8. Николай Малинов Салмов Придобитата специалност не отговаря на изискваните по обявата
9. Петър Костадинов Димитров Придобитата специалност не отговаря на изискваните по обявата