Съдържание

Посетители

В момента има 37  гости и няма потребители и в сайта

Конкурси

Конкурс за длъжността Младши експерт в дирекция „Административни, финансови и правни дейности“

  

О Б Я В Л Е Н И Е

Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Благоевград,
ул. “Свобода” №1, тел: 073/ 88 31 40 12, факс: 073/ 88 51 58


На основание чл.10а от Закона за държавния служител и чл.14, ал.1 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители

ОБЯВЯВА КОНКУРС:
за длъжността Младши експерт в дирекция „Административни, финансови и правни дейности“

I. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

  • висше образование – професионално направление: „Администрация и управление“;
  • степен на завършено образование – професионален бакалавър;
  • професионален опит – не се изисква и/или минимален ранг V младши;
  • допълнителни умения и квалификация на кандидатите – добра компютърна грамотност;
  • кандидатите да отговарят на условията на чл.7 от Закона за държавния служител.

II. Кратко описание на длъжността: осъществява административно обслужване на юридически и физически лица на принципа „Едно гише“ в РИОСВ – Благоевград. Предоставя необходимата информация за административните услуги – процедура, срок, изискуеми документи. Предоставя образци на заявления и дава насоки и разяснения за тяхното попълване. Приема заявления и искания, жалби и протести, сигнали и предложения и ги регистрира съгласно вътрешни правила за организация на административното обслужване.

III. Начин на провеждане на конкурса – тест и интервю.

IV. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса: Заявление за участие в конкурс, съгласно приложение № 2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители; Декларация за обстоятелствата по чл.17, ал.2, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители; Копия от документи за придобита образователно – квалификационна степен и допълнителна квалификация; Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова, служебна, осигурителна книжка, удостоверения и др.) ако има положен такъв.

Заявление за участие в конкурс, съгласно приложение № 2 към чл.17, ал.1 от НПКДС

Декларация за обстоятелствата по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС

V. Срок и място за подаване на документите за участие:

Крайният срок за подаване на документите е 07.03.2016 г. Документите се подават в Регионална инспекция по околната среда и водите – Благоевград, ул. “Свобода” № 1 лично от кандидатите или чрез пълномощник, всеки работен ден от 9:00 часа до 17:30 часа в стая № 2 – Деловодство. Ще се регистрират само заявления, към които са приложени всички необходими документи. Заявления след изтичане на крайния срок няма да бъдат регистрирани. При подаване на документите на всеки кандидат се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

VI. Списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати до етапите на конкурса и друга информация във връзка с него ще се обявяват на информационното табло в сградата на РИОСВ – Благоевград, ул. “Свобода” №1 и на интернет страницата на РИОСВ: http://riosvbl.org/

VII. Минимална основна заплата за длъжността: 570 лв.

 

Обявата е публикувана на 23.02.2016 г.  в."Струма"