Достъп до обществена информация

Процедура по предоставяне на достъп до обществена информация

Понеделник, 31 Август 2020 10:00

Достъп до обществена информация се предоставя след постъпило в РИОСВ – Благоевград писмено заявление или устно запитване.

Заявлението може да бъде подадено и чрез Платформа за достъп до обществена информация по чл. 15в от ЗДОИ.

Заявлението за предоставяне на достъп до обществена информация съдържа: трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя; описание на исканата информация и предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация.

Достъпът до информацията може да се получи в няколко форми:

Постъпилите заявления за предоставяне на достъп до обществена информация се разглеждат във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 14 дни след датата на регистриране. Възможно е удължаване на срока в изрично изброените в закона случаи. За предоставянето или за отказа от предоставянето на достъп до исканата информация се взема решение, за което заявителят се уведомява писмено.

В решението за предоставяне на достъп се посочва:

Основанията за отказ за предоставяне на обществена информация се съдържат в чл. 37 от ЗДОИ и/или чл. 20 от ЗООС. В решението за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация задължително се посочват правното и фактическо основание за отказа, датата на приемане на решението и редът за неговото обжалване.

Условията и реда за предоставяне на обществена информация са уредени във Вътрешните правила за условията и реда за достъп до обществена информация в Регионална инспекция по околната среда и водите – Благоевград.