Архив доклади - 2019 г.

„САНЕЛ“ АД - гр. Сандански

Сряда, 22 Май 2019 10:35

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на “САНЕЛ“ АД - гр. Сандански

 

На основание Заповед № 165/22.04.2019 год. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 15.05.2019 г. е извършeна проверка на място и по документи на обект, експлоатиран от „САНЕЛ“ АД и находящ се в гр. Сандански, общ. Сандански.

1. Цел на проверката.
Проверката е комплексна. Извършена е от екип експерти по различни фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Проверяваният обект е фабрика за металообработване. Включва два цеха – цех металопреса (разкрояване и пресоване на металите) и цех автоматичен (струговане и резбоване). При проверката са обходени работните помещения, както и ползваните складове.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
По време на извършването на текущия контрол е съставен Констативен протокол № 19-14/15.05.2019 год., в който са отразени следните факти и обстоятелства.

3.1. Фактор “Отпадъци”
Дружеството има утвърдени работни листове за отпадъци с кодове: 11 01 09*, 12 01 01, 15 01 10*, 16 03 03* и 20 01 21*. При проверката се установява, че част от отпадъците вече не се генерират, тъй като е прекратена дейността на част от цеховете /галваничен и боядисване/, действащи в предходни години. На обекта се ползва абсорбент за попиване на разливи от масло, който все още не е класифициран като отпадък.
Съхраняваните на по-ранен етап отпадъци, генерирани от цеховете с преустановена експлоатация, са предадени на лице, притежаващо документ по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.).
Дружеството има заверени отчетни книги за отпадъците, които са представени по време на проверката. Книгите са водени редовно, съгласно нармативните изисквания. Представен е и екземпляр от отчета за отпадъци за календарната 2018 г. Изготвен е и е изпратен в срок до ИАОС, гр. София.
Материалите, които се влагат в производствения процес се доставят от българския пазар. По-голямата част от готовата продукция се реализира на външния пазар, т.к. се работи по поръчка. За пусканите на българския пазар опаковани стоки, не е заплащана дължимата продуктова такса „опаковки“
При проверката не е установено замърсяване и изгаряне на отпадъци на и около обекта.

3.2. Направление „КПКЗ, ЕО и ДА“
Дружеството извършва дейности, които не попадат в приложение № 1 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ДВ, бр. 43/2008 г., изм. и доп.). Поради тази причина, дружеството не е задължено да изготви собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети или случаи на причинени екологични щети.

3.3. Направление „Опасни химични вещества“
На обекта не се извършва нанасяне на покрития, а само механична обработка и заваряване на метални профили и листове. Дружеството употребява единствено газ под налягане, като бутилките се съхраняват съгласно изискванията на информационния лист за безопаснот. Не се употребяват бои или обезмаслители. За поддържане на машините се употребява масло, съхранявано в оригинална опаковка.
Изготвените от „САНЕЛ“ АД детайли се предават на външни фирми за поцинковане и нанасяне на покрития, след което се връщат до дружеството, от където излизат като готов продукт.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.
За констатираните несъответствия на обекта са направени предписания и е поставен срок за отстраняването им. Отговорник за изпълнение на предписанията е „САНЕЛ“ АД.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
За изпълнение на поставените предписания ще бъде извършена последваща проверка, по документи и/или при необходимост на място.