Архив доклади - 2019 г.

„Орцето” ЕООД - гр. Якоруда

Понеделник, 01 Април 2019 15:05

 Д О К Л А Д

за резултати от извършена проверка на „Орцето” ЕООД - гр. Якоруда

 

На основание заповед № 105/13.03.2019 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 26.03.2019 г. се извърши проверка на място на цех за производство на сребърен лак, находящ се в гр. Якоруда, ул. „Цар Борис III“ 248.


Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство. Проверката се извърши с участието на експерт от Дирекция „Инспекция по труда“, със седалище гр. Благоевград в изпълнение на Заповед № РД-268/11.05.2018 г. за МОСВ и Заповед № РД01-457/31.05.2018 г. за МТСП, утвърждаващи указания за провеждане на съвместна контролна дейност по Регламенти REACH и CLP на контролните органи съгласно техните компетенции.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, и произтичащите от него специални закони и подзаконови нормативни актове.

2. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

При извършената проверка на място е установено, че на обекта не се извършва производствена дейност. Предвижда се производствената дейност на обекта да започне от месец септември 2019 г. Обектът се проверява за първи път от РИОСВ- Благоевград за спазване на нормативните изисквания на ЗООС и произтичащите от него закони и подзаконови нормативни актове.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол на обекта, беше съставен Констативен протокол № 07-08/26.03.2019 г.