Архив доклади - 2016 г.

„Магнетик хед текнолоджис (България)” АД - гр.Разлог

Петък, 02 Септември 2016 16:05

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Магнетик хед текнолоджис (България)” АД - гр.Разлог

На основание заповед №269/18.08.2016 г. на Директора на РИОСВ - Благоевград, на 25.08.2016 г. беше извършена проверка на място на производствената площадка на “Магнетик хед текнолоджис (България)” АД, гр. Разлог.
Проверката е комплексна и се извърши във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверка.
Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, и произтичащите от него специални закони и подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършена е проверка на следните производствени дейности:
- цех „Механичен“;
- цех „Ецване“;
- цех „Монтаж-1“;
- цех „Бекер“;
- ПКЦ;
- складове за съхранение на опасни химични вещества и смеси;
- места за временно съхранение на отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството- производство на магнитни глави. Дружеството работи на едносменен режим на работа, пет дневна работна седмица. При проверката е съставен Констативен протокол №31-08/25.08.2016 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Фактор “Опасни химични вещества“

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.). При проверката се установи, че употребяваните химикали се съхраняват в специално обособени за целта помещения- помещение за съхранение на аерозоли, помещение за съхранение на газове под налягане, бункери за съхранение на натриева основа и солна киселина, намиращи се в специално обособена зона в ПСОВ и помещение за съхранение на химикалите, необходими за повърхностна обработка, смоли, лепила и др. Помещенията са изградени и организирани в съответствие с изискванията за съхранение, отбелязани в информационните листове за безопасност (ИЛБ) и в съответствие с изискванията на чл. 6 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 год.).
За не всички употребявани на обекта химикали дружеството притежава ИЛБ, които са изготвени в съответствие с изискванията на чл. 31 от Регламент (ЕО) №1907/2006 REACH и в съответствие с изискванията на CLP- Регламента (Регламент (ЕО) №1272/2008).
Изготвени са и се поддържат актуални документите по чл. 4, т. 7, т. 8, т. 9, т. 10 и т. 11 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси и документацията по чл. 9 от нея- оценка на безопасността на съхранение на ОХВ и смеси, съхранявани на обекта.
На дружеството е обърнато внимание за осигуряване на актуални ИЛБ за част от употребяваните химикали и актуализиране на оценката на безопасността на съхранение на ОХВ и смеси, съхранявани на обекта.

3.2. Фактор „КПКЗ, ЕО и ДА“

3.2.1. Дружеството извършва дейности, които попадат в Приложение № 1 от ЗОПОЕЩ (ДВ, бр. 43/2008 г.).
3.2.2. Дружеството е изготвило собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание, съгласно Приложение № 1 от Наредба № 1 (ДВ, бр. 96/2008 г.).

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

Не са направени предписания.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Не са констатирани несъответствия на обекта от направената проверка.