Архив доклади - 2016 г.

„НАФТЕКС-ПЕТРОЛ” ЕООД - Петролна база, гр. Благоевград

Понеделник, 13 Юни 2016 11:40

  Д О К Л А Д

за извършена проверка на „НАФТЕКС-ПЕТРОЛ” ЕООД

 

На основание Заповед № 144/30.05.2016 год. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 07.06.2016 год. беше извършена проверка на място на обект Петролна база – гр. Благоевград, ул.“Георги Попов“ № 2. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

При проверката се установи, че петролната база не се ползва и стопанисва от „Нафтекс Петрол“ ЕООД и по думите на представител на охранителната фирма има промяна на собственика си. Не бе открит представител на новия собственик на територията на обекта Петролна база – гр.Благоевград, въпреки че фирмата е уведомена с писмо с обратна разписка, приета на 03.06.2016 г. от лицето Сияна Пенкова.
При проверката бе съставен Констативен протокол № 24-08/07.06.2016 г.