Архив доклади - 2016 г.

„Екогруптранс - 2“ ООД - гр. Гоце Делчев

Сряда, 11 Май 2016 11:30

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Екогруптранс - 2“ ООД - гр. Гоце Делчев

 

На основание Заповед № 88/07.04.2016 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 26.04.2016 г. беше извършена проверка на място на База за производство и продажба на еко и био горива, находяща се в с. Копривлен, местност „Козлука“, експлоатирана от “Екогруптранс - 2“ ООД, гр. Гоце Делчев.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверка.

Проверката е извършена от екип експерти по компонент „Атмосферен въздух“ и фактор „Управление на отпадъците“, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Основната дейност на дружеството се извършва на една производствена площадка, на която са разположени:
- дробилки – 2 броя;
- вибро - сито;
- места за съхранение на отпадъци;
- закрито хале за извършване на дребни ремонти и обслужване на транспортните средства.

3.Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основната дейност на дружеството е производство на чипс от дървесни отпадъци, които се изкупуват от други фирми, както и търговия с дървесен чипс, трици и пелети. Фирмата разполага със собствен автопарк за вътрешен и международен транспорт.
По време на извършването на текущия контрол върху качеството на факторите и компонентите, които въздействат върху околната среда беше съставен Констативен протокол № 14-20/ 26.04.2016 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”

За раздробяване на дървесните отпадъци до получаване на чипс се експлоатират две дробилки ( барабанна и чукова), разположени на открито. Дървесните отпадъци, получавани от други фирми, посредством вибро – сито се разделят на три фракции – трици, по-едри парчета дървесина и кори. Едрите парчета дървесина се използват са производство на чипс.
Полученият след дробенето чипс, както и отделените трици и кори се съхраняват на купчини на открито, което е предпоставка за разпространение на неорганизарани емисии от прахообразни вещества в атмосферния въздух. Само една част от складираните трици са покрити с найлоново платнище.
В момента на проверката производствена дейност не се извършва.

3.2. Фактор” Отпадъци”

„Екогруптранс – 2“ ООД, гр. Гоце Делчев притежава регистрационни документи, за извършване на дейности по транспортиране (събиране и транспортиране) и третиране (раздробяване) на отпадъци, издадени от Директора на РИОСВ – Благоевград. Извършена е класификация в РИОСВ – Благоевград на отпадък с код 191207, който се генерира от дейността на дружеството. Представят се отчетни книги за отпадъците по Приложение № 4 - 1 бр. и по Приложение № 2 – 5 бр. Същите се водят съгласно нормативните изисквания. Годишните отчети са изготвени и изпратени в ИАОС – София в законовия срок.
Отпадъците на площадката се съхраняват разделно, като местата за съхранение са обозначени с кода на съответния отпадък. Приемането и предаването на отпадъците се извършва въз основа на писмени договори.
На площадката се извършва ремонтна дейност на автомобилния парк на дружеството. От тази дейност се генерират отпадъци ( гуми, филтри, масла, черни метали, пластмаса), за които не е проведена процедура по чл. 7, ал. 1 от Наредба № 2 за класификация на отпадъците (ДВ, бр.66/2014 г.) в РИОСВ – Благоевград.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

Компонент „Атмосферен въздух”

Фактор “Отпадъци”

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.
За изпълнението им ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.