Архив доклади - 2015 г.

„ХКС” ЕООД – с. Кърналово, общ. Петрич

Сряда, 04 Февруари 2015 10:40

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „ХКС" ЕООД – с. Кърналово, общ. Петрич

На основание Заповед № 14/22.01.2015 год. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 29.01.2015 год. беше извършена проверка на място на обект "ХКС" ЕООД, находящ се в с. Кърналово, м. „Германското летище". Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверката.
Проверката е извършена от екип експерти по компоненти „Управление на отпадъците" и „Опасни химични вещества", влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършена е проверка на следните участъци и дейности:
- Участък кроялен;
- Участък шивален;
- Помещение за почистване на петна;
- Места за съхранение на отпадъци.
Дружеството извършва шивашка дейност на ишлеме.

3.Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
По време на извършването на текущия контрол върху качеството на факторите, които въздействат върху околната среда беше съставен Констативен протокол № 01-08/29.01.2015 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства.

3.1. Фактор "Опасни химични вещества и управление на риска"

Проверката е извършена на основание изискванията на ЗЗВВХВС(ДВ, бр.10/2000г., с посл. изм. ), и подзаконовите нормативни актове произтичащи от него.
Дружеството е потребител по веригата на химични смеси съгласно Регламент (ЕО) 1907/2006. За почистване на петна се употребяват следните химични смеси: DOW – PER, FASTER 1 и KOLTEX 35. За трите химични смеси на място се представят информационни листове за безопасност. В тях смесите са класифицирани като силно запалими и опасни за околната среда.
Съхранението на опасните смеси е организирано в помещението за почистване на петна в метален шкаф. Помещението и металния шкаф са с ограничен достъп. В помещението е осигурена вентилация.
Дружеството е изготвило оценка на безопасността на съхранение на опасни химични вещества и смеси, необходимите заповеди и инструкции, които се изискват съгласно Наредба за реда и начина на съхранение на химични вещества и смеси (ДВ, бр.43/2011 г.) и Заповед РД 12-288/2012 г. на министъра на околната среда и водите. Съгласно плана за осъществяване на собствен контрол по изпълнение на правилата за съхранение, дружеството представя и Протокол № 1/21.12.2014 г. за извършен собствен контрол.

3.2. Фактор "Управление на отпадъците"

За дейността на обекта дружеството притежава заверени работни листове за отпадъци с кодове: 040209, 040299, 140601, 150101, 150102, 150110, 200121 и 200301.
При проверката се установи, че отпадъци с кодове 140601 и 200121 не са образувани през 2014 г. и няма налични количества на обекта. Отпадъци с кодове 150101 и 150102 се предават за последващо третиране на „Ники метал" ЕООД, с. Черниче, общ. Симитли. Същите се транспортират с коли на „Ники метал" ЕООД. Отпадък с код 040209 се предава на „Боби текс" ЕООД, гр. Благоевград, който извършва и транспортирането му.
Дружеството притежава регистрационен документ за дейност по събиране и транспортиране № 01 – РД – 135 – 0/15.02.2011 г., но през 2014 г. не е извършвана дейност по транспортиране. Цитираният документ изтича съгласно параграф 6, ал. 1 от ЗУО на 13.07.2015 г..
На обекта се водят четири броя отчетни книги по Приложение № 1 и един брой отчетна книга по Приложение № 2. С Вх. № 227/23.01.15 г. дружеството е представило в РИОСВ Благоевград един брой отчетна книга по Приложение № 1. Същата е заверена на 24.01.2015 г.. Всички книги се водят редовно.
При проверката се представят изготвени годишни отчети за 2014 г., като предстои изпращането им в ИАОС.
За изпълнение на задълженията по чл. 59 от ЗУО, дружеството представя изготвени вътрешно фирмени спецификации и месечни справки декларации за 2014 г., както и копия на платежни нареждания за преведена продуктова такса към ПУДООС. За 2015 г. дружеството ще изпълнява своите задължения чрез организация по оползотворяване. Представя се удостоверение с „Екобулпак" АД.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

4.1. Да се представи в РИОСВ Благоевград копие от оценка на съхранени на опасни химични вещества и смеси, заповедите и инструкциите към нея на хартиен и електронен носител.
Срок- 28.02.2015 г., Отг. - Управител

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Не са констатирани несъответствия на обекта от направената проверка по Закона за управление на отпадъците и Закона за защита от вредното влияние на опасни химични вещества и смеси.