Архив доклади - 2010 г.

"Технопрофил” ЕАД - гр. Разлог

Понеделник, 18 Октомври 2010 23:00

Д О К Л А Д

за извършена проверка на „ТЕХНОПРОФИЛ” ЕАД - гр. Разлог
   
На основание заповед № 170/28.09.2010 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 13.10.2010 г. беше извършена проверка на място на производствен обект, собственост на “ТЕХНОПРОФИЛ” ЕАД, намиращи се в гр. Разлог на ул.”Гоце Делчев” №24А. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обектите.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

3. Отразени факти и обстоятелства в констативните протоколи. Констатирани нарушения. 3.1 Компонент «Атмосферен въздух»

На обекта се експлоатира климатична инсталация, съдържаща флуориран парников газ. Инсталацията попада в обхвата на Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) №842/2006 относно някои флуорирани парникови газове.При проверката не беше установено несъответствие относно изискванията за водене  и поддържане на  досие на инсталацията, осигуряване на периодични проверки за херметичност от лица, притежаващи необходимия документ за квалификация, регламентирани в същата наредба.

Дружеството не извършва  дейности попадащи в обхвата на Наредба №7/2003г.

3.2. Компонент «Води»

Водоползване –  както за питейно-битови нужди, така и за технологични нужди вода се използва от водопреносната мрежа на гр. Разлог. Има монтирана миялна машина на поточната линия за стъклопакети.

Отпадъчни води – на площадката се формират битови отпадъчни води. Водата от измиването на стъклопакета се използва оборотно, като улавянето на праховите частици се извършва от 3 бр. филтри. Заустването на отпадъчните води е в канализационната мрежа на «В и К» ЕООД - гр. Благоевград , район Разлог.

3.3 Фактор «Отпадъци»

При проверката се установи, че от дейността на обекта се отделят отпадъци, за които има заверени работни листове. На площадките се извършват дейности по временно съхранение на образуваните от дейността отпадъци.
Дружеството спазва изискванията на Наредба №9/2004г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъци.

Опасните отпадъци се съхраняват в подходящи за целта съдове, обозначени със съответните кодове и оставени на места с ограничен достъп.

3.4 Фактор «Опасни химични вещества»

В своята дейност дружеството употребява и съхранява химични вещества и смеси  класифицирани, като “опасни”, съгласно ЗЗВВХВС  (ДВ, бр. 10/2000г. с изм. и доп.).

В съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) №1907/2006 на ЕП – Регламент REACH дружеството изпълнява задълженията си на “потребител по веригата на химични вещества в самостоятелен вид и в смеси”.

За всички употребявани в процеса на производство химикали и смеси “ТЕХНОПРОФИЛ” ЕАД, притежава информационни листове за безопасност. Съхранението на всички употребявани в производствената дейност химични вещества и смеси се извършва в “Централен склад”, като към съответните производствени звена се подават само необходимите “дневни дози”.

Помещението отговаря на изискванията за съхранение, отбелязани в съответните информационни листове за безопасност.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.