Доклади от комплексни проверки

ЕТ„Костадин Хаджимаргаритов-КОМХ-Антоний Хаджимаргаритов“ – с. Ръждак

Сряда, 12 Юни 2019 10:00

 Д О К Л А Д

За извършена проверка на ЕТ„Костадин Хаджимаргаритов-КОМХ-Антоний Хаджимаргаритов“ – с. Ръждак, местност „Бялата чешма“, общ. Петрич,
Обект: „Цех за месодобив и месопреработка“, с. Ръждак, общ. Петрич

 

 

На основание Заповед № 163/22.04.2019 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 30.05.2019 г. беше извършена проверка на място и по документи на обект „Цех за месодобив и месопреработка“, разположен в с. Ръждак, местност „Бялата чешма“, общ. Петрич, стопанисван от ЕТ „Костадин Хаджимаргаритов-КОМХ-Антоний Хаджимаргаритов“ , с. Ръждак, общ. Петрич.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда (ДВ бр. 91/2002 г., с посл. изм. и доп.), Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ бр. 10/2000 г., с посл. изм. и доп.) и Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1996 г., с посл. изм. и доп.).

1. Цел на проверката
Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазването на нормативните изисквания заложени в тях.

2. Проверени обекти и дейности на обекта.
Основната дейност на дружеството е месодобив и месопреработка на свинско месо и месо от едър рогат добитък и дребен рогат добитък.
Извършена е проверка на следните производствени помещения:
- Участък „Месодобив;
-Участък „Месопреработка“;
-Хладилни инсталации;
-Складове за съхранение на ОХВС.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат беше съставен Констативен протокол № 26-28/30.05.2019 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Направление „Опасни химични вещества и управление на риска”
Проверката се извършва на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г. с посл.изм.и доп.) и свързаните подзаконови нормативни актове.
Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)
Дружеството е със статут „потребител надолу по веригата“ на ОХВС. В своята дейност употребява и съхранява ОХВС за дезинфекция на съдове и помещения.
Предоставят се информационни листове за безопасност и комуникация с доставчици/дистрибутори.
Дружеството притежава досие по чл. 36 от REACH, съдържащо ИЛБ, комуникация с доставчици/дистрибутори, санитарни разрешителни на доставчиците за пускане на пазара на биоцидни препарати, инвентаризационни списъци на употребяваните ОХВС за календарната година.
Доставчиците на ОХВС са от територията на РБългария.
Контрол по изпълнението на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.)
Съхранението на ОХВС се осъществява съгласно изискванията на техните информационни листове за безопасност, а складовите помещения отговарят на изискванията на Наредбата за реда и начина на съхранение на ОХВС.
Дружеството притежава документация по чл. 4 и чл. 9 от Наредбата, която е актуална и достоверна.

3.2. Компонент „Атмосферен въздух”
При проверката се установи, че на обекта се експлоатира стационарно хладилно оборудване, попадащо за контрол съгласно изискванията на Регламент (ЕО) 1005/2009 г. за озонразрушаващите вещества и Регламент (ЕС) 517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове. Хладилното оборудване подлежи на проверка за течове с честота на всеки 12 месеца, съгласно нормативните изисквания.
При проверката се представят 8 броя досиета на системите, изготвени във формата на Приложение № 3 към чл. 29, ал. 1 от Наредба № 1/2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо ФПГ, както и за документирането и отчитането на емисиите на ФПГ (ДВ, бр. 20/2017 г.).
При извършения оглед на системите се установи, че същите са етикетирани съгласно изискванията на чл. 12 от Регламент (ЕС) 517/2014 г. При изготвените проверки за течове няма установени такива до момента.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници
Няма направени предписания.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
Обекта е в съответствие с екологичното законодателство.