ЗА НАС

 

Регионалната инспекция по околната среда и водите - Благоевград е регионален орган на Министерство на околната среда и водите с предмет на дейност:

Правилникът за устройството и дейността на Регионалните инспекции по околната среда и водите (обн. в ДВ. бр.103 от 23 Декември 2011 г., изм. и доп. ) урежда устройството, функциите и организацията на дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите.

 


През 1972 г. в гр. Благоевград като регионално звено на създаденото Министерство на горите и опазване на природната среда започва своята дейност Районната инспекция по горите и опазване на природната среда (РИГОПС). Дейността и се простира на територията на Благоевградски окръг. Инспекцията се формира от три сектора:

С Указ на Държавния съвет N 873/19.06.1976 г. от Министерство на горите и опазване на природната среда се отделя дейността по опазване на природната среда и се създава Комитет за опазване на природната среда (КОПС) при Министерския съвет. С Разпореждане на МС № 126/19.06.1976 г. се определят задачите и се утвърждава числеността и структура на КОПС при МС. На КОПС са определени следните основни задачи:

С Постановление № 89/29.10.1976 г. Министерският съвет приема Правилник за функциите и задачите на КОПС. Инспекцията се преименува в Районна инспекция за опазване на околната среда (РИОПС).

С Решение на Народното събрание  № 173, обнародвано в Държавен вестник бр.14/16.02.1990 г. КОПС се преобразува в Министерство на околната среда. РИОПС Благоевград преминава на пряко подчинение на новосъздаденото Министерство и приема името Районна инспекция за опазване на околната среда (РИООС) Благоевград. До 1991 г. контролът се осъществява по отрасли – селско и горско стопанство, тежка и лека промишленост.

В началото на 1992 г. по решение на Министерското на околната среда инспекцията приема ново име – Районна инспекция по околната среда – Благоевград, което се запазва до 1996 г. Контролът започва да се осъществява по компоненти и фактори на околната среда. Създават се направления по: опазване на въздуха, опазване на водите, опазване на почвите и земните недра, гори и защитени природни територии и селищна екология.

С приемането на Комитета по водите, Министерството с Решение на Народното събрание от 21.05.1997 г., обн. в ДВ бр. 41/23.05.1997 г. се преименува на Министерство на околната среда и водите, респективно Инспекцията става Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ ), което име носи и до днес.

   


 

Име, фамилия Длъжност Телефон Директен телефон
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ директор 88 314 012  
ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
ДИРЕКЦИЯ "Административно, финансово и правно обслужване" 
Емилия Петрова

директор дирекция

88 314023  
Бисер Топчиев главен юрисконсулт    
Гергана Витанова главен експерт 88 314022  
Даниела Самарджиева главен специалист 88 314021  
Вяра Тодорова младши експерт 88 314012 факс: 88 51 58
Агнеса Христова младши експерт 88 314040  в отпуск по майчинство
СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
ДИРЕКЦИЯ "КОНТРОЛ НА ОКОЛНАТА СРЕДА"
Румен Иванов директор дирекция 88 314011

зелен телефон:

88 51 60

НАПРАВЛЕНИЕ "Опазване чистотата на въздуха"
Гергана Рабанова-Аладжова главен експерт

 

 
Росица Зикатанова-Николова старши експерт

 

 
Направление "Управление на отпадъците и опазване на почвите"
Светлана Вучкова главен експерт    
Юлиян Манчев главен експерт    
Седефка Ризова главен експерт    
Михаела Кирова-Гошева главен експерт    
 Ваня Панделова младши експерт    
 Невена Малакова младши експерт    
НАПРАВЛЕНИЕ "Опазване на водите"
Людмила Хаджиева главен експерт    
Спаска Соколова главен експерт    
НАПРАВЛЕНИЕ "Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването"
Димитър Мутафчиев главен експерт    
НАПРАВЛЕНИЕ "Опасни химични вещества"
Татяна Станчева младши експерт    
Борислава Захова старши експерт    
ДИРЕКЦИЯ "ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ"
Снежина Кръстева-Якимова директор дирекция 88 314014 88 51 59
Василка Топчиева старши експерт    
Направление "ЕО и ОВОС"
Миглена Харалампиева главен експерт 88 314019  
Светла Терзийска старши експерт    
Вера Шопова старши експерт    
Ася Гайдарска младши експерт    
Направление "Биологично разнообразие, защитени територи и зони"
Галина Цветкова главен експерт 88 314028  
Росен Алексов главен експерт    
Красимир Граздилов главен експерт    
Людмила Зашева главен експерт    
Венко Костадинов старши инспектор    
Алекса Трайков старши специалист    
Направление "Специализирани регистри"
 Александър Гошев главен експерт 88 314017  

С П И С Ъ К

на служители от РИОСВ-Благоевград подали декларации по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

по ред

Име, презиме, фамилия Дата на подаване на декларацията
1 Галина Симеонова Манова 09.01.2009
2 Гергана Ангелова Рабанова - Аладжова        09.01.2009
3 Гергана Велинова Витанова 09.01.2009
4 Димитрина Панделиева Корчева              09.01.2009
5 Маргарита Сотирова Пишева 09.01.2009
6 Мария Славчева Ангелова 09.01.2009
7 Людмила Борисова Хаджиева 09.01.2009
8 Спаска Кирилова Соколова 09.01.2009
9 Татяна Георгиева Дукова 09.01.2009
10 Юлиян Стоянов Манчев 09.01.2009
11 Виолета Лазарова Димова 13.01.2009
12 Росен Лозанов Алексов 13.01.2009
13 Людмила Сотирова Зашева 14.01.2009
14 Миглена Симеонова Харалампиева 14.01.2009
15 Светла Кирилова Терзийска 14.01.2009
16 Емилия Методиева Петрова 15.01.2009
17 Красимир Димитров Граздилов 16.01.2010
18 Диана Петрова Стефанова 19.01.2009
19 Александър Юлиянов Гошев 19.01.2009
20 Емилия Петрова Янакиева 19.01.2009
21 Светлана Александрова Вучкова 19.01.2009
22 Седефка Борисова Ризова 19.01.2009
23 Бисер Билянов Топчиев 20.01.2009
24 Димитър Иванов Мутафчиев 20.01.2009
25 Румен Георгиев Иванов 20.01.2009
26 Снежина Василева Кръстева -Якимова 20.01.2009
27 Ангел Любенов Георгиев 27.01.2009
28 Ани Кирилова Василева 28.01.2009
29 Михаела Лозанова Кирова - Гошева 29.01.2009
30 Венко Славчев Костадинов 30.01.2009
31 Ася Методиева Салмова 01.02.2010

 

Декларациите са саморъчно подписани от служителите и се съхраняват в служебните им досиета в Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград.

 


 

Към момента няма обявени конкурси

Бисер Топчиев