Становища по екологична оценка

Решение за поправка на очевидна фактическа грешка N4/2015 г.

Сряда, 29 Юли 2015 17:00

Решение за поправка на очевидна фактическа грешка N 4/2015 г.

Поправям допусната очевидна фактическа грешка в Становище по екологична оценка № БД- 01/2015 г. на РИОСВ-Благоевград, с което е съгласуван Общ устройствен план на Община Сандански с възложител Община Сандански, с адрес гр. Сандански, бул. “Свобода“ № 14, Булстат 000024955

От тук може да изтеглите пълния текст на решението