Съдържание

Посетители

В момента има 130  гости и няма потребители и в сайта

Услуги

Становище по ЕО на планове и програми

I. Наименование на услугата

ИЗДАВАНЕ НА СТАНОВИЩЕ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА (ЕО)  НА ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ

II. Правно основание

Закон за опазване на околната среда, глава шеста "Екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда" (ЗООС)

Закон за защитените територии (ЗЗТ)

Закон за биологичното разнообразие (ЗБР)

Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО)

Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата по ОС)

Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите (Тарифата)

III. Характеристика

Екологична оценка (ЕО) се извършват на планове, програми при чието осъществяване са възможни значителни въздействия върху околната среда:

 • ЕО се извършва на планове и програми, които са в процес на изготвяне и/или одобряване от централни и териториални органи на изпълнителната власт, органи на местното самоуправление и Народното събрание;
 • Планове и програми за които с решение е преценено да се извърши ЕО.

С ЕО се цели интегриране на предвижданията по отношение на околната среда в процеса на развитие като цяло и въвеждане принципа на устойчиво развитие. ЕО на планове и програми се извършва едновременно с изготвянето им, като се вземат предвид техните цели, териториалният обхват и степента на подробност, така че да се идентифицират, опишат и оценят по подходящ начин възможните въздействия от прилагането на инвестиционните предложения, които тези планове и програми включват (чл. 81, ал. 2 и 3 ЗООС).

ЕО се съвместява изцяло с действащите процедури за изготвяне и одобряване на планове и програми (чл. 82, ал. 1 ЗООС).

Условията и редът за извършване на ЕО се определят с наредба на Министерския съвет (чл. 90, ал. 1 ЗООС). Това е Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата по ЕО).

Екологичната оценка е задължителна за планове и програми в областите селско стопанство, горско стопанство, рибарство, транспорт, енергетика, управление на отпадъците, управление на водните ресурси и промишленост, включително добив на подземни богатства, електронни съобщения, туризъм, устройствено планиране и земеползване, когато тези планове и програми очертават рамката за бъдещото развитие на инвестиционни предложения по приложения № 1 и 2. Планове и програми по ал. 1 на местно равнище за малки територии и изменения на планове и програми по ал. 1 се оценяват, когато при прилагането им се предполагат значителни въздействия върху околната среда (чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС).

Планове и програми, разработени единствено за целите на националната отбрана или на гражданската защита, както и финансови планове и бюджети със самостоятелно значение, не са предмет на екологична оценка (чл. 81, ал. 4 ЗООС).

В § 1, т. 17, 18, 22 и 50 ДР ЗООС са дадени определения на понятия, свързани с настоящата процедура:

17. "Инвестиционно предложение" е:

а) предложение за извършване на строителни работи или изграждане на инсталации или схеми,

б) друга намеса в естествената околна среда и ландшафта, включително добив на полезни изкопаеми.

18. "Въздействие" е всяко въздействие върху околната среда, което може да бъде причинено от реализирането на инвестиционното предложение за строителство, дейност или технология, включително върху здравето и безопасността на хората, флората, фауната, почвата, въздуха, водата, климата, ландшафта, историческите паметници и други материални ценности или взаимодействието между тези фактори.

21. (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2005 г.) "Възложител на план или програма" е лицето или органът, който е оправомощен да възложи изготвянето на плана или програмата.

22. "Планове и програми" са планове, програми, стратегии и други подобни документи, както и техните изменения, които:

а) се изискват от законови, нормативни или административни разпоредби;

б) са предмет на подготовка и/или приемане от публичен орган на национално, регионално или местно равнище или които се подготвят от даден орган за приемане чрез одобрена от Министерския съвет или от Народното събрание процедура.

50. "Устойчиво развитие" е развитие, което отговаря на нуждите на настоящето, без да ограничава и нарушава способността и възможността на бъдещите поколения да посрещат своите собствени потребности. Устойчивото развитие обединява два основни стремежа на обществото:

а) постигане на икономическо развитие, осигуряващо нарастващ жизнен стандарт;

б) опазване и подобряване на околната среда сега и в бъдеще.

Започналите процедури по екологична оценка могат да бъдат прекратени на всеки етап, когато се установи недопустимост на план или програма и  когато се потвърди от съответен специализиран компетентен орган (например басейнова дирекция, Министерството на земеделието и храните, общински органи и др.) недопустимост на плана/програмата спрямо действащи нормативни или административни актове.

В случаите на прекратяване на процедурата по екологична оценка се прекратява и съответната съвместена процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.

В случаите на прекратяване на процедурата, предвидени в наредбата, прекратяването се извършва от компетентния орган с решение.

IV. Процедура по извършване на административната услуга

1. Компетентен орган

Министърът на околната среда и водите или директорът на съответната регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) е компетентният орган за издаване на становище по ЕО на планове и програми (чл. 84, ал. 1 ЗООС).

Извършването на ЕО е задължително за плановете и програмите, които:

 • се изискват по чл. 85, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и са включени в приложение № 1, или
 • има вероятност да окажат значително отрицателно въздействие върху защитените зони от мрежата "Натура 2000" съгласно решение по чл. 20 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони
 • за които с решение е преценено да се извърши ЕО.

Компетентни органи за ЕО на планове и програми са:

 • за плановете и програмите, одобрявани от централните органи на изпълнителната власт и от Народното събрание – министърът на околната среда и водите;
 • за плановете и програмите, одобрявани от териториалните органи на изпълнителната власт или от общинския съвет – директорът на съответната РИОСВ или министърът на околната среда и водите в обхвата на тяхната компетентност, определена съгласно чл. 10, ал. 2 ЗООС или по съответния специален закон.

2. Заявител

Заявителят следва да бъде лице, което е възложител на плана/програмата, подлежащи на евентуална ЕО. Когато възложителят има и качеството на компетентен орган относно издаване на становище по ЕО, ПИСМЕНОТО ИСКАНЕ се внася от ръководителя на отговорното за разработването на плана/програмата структурно звено в администрацията (чл. 8, ал. 1 и 4 Наредбата).

3. Нормативно установени изисквания

Процедурата по ЕО на планове и програми се провежда в съответствие с изискванията на ЗООС и Наредбата за ЕО, като се съблюдават и изисквания на специалната нормативна уредба по околна среда в зависимост от спецификата на съответният план или програма.

За провеждане на процедура по ЕО на плана или програмата възложителят следва да проведе консултации с обществеността, заинтересовани лица, трети лица и компетентните органи през различните фази на подготовка на плана или програмата, съответно ЕО по ред, определен в Наредбата за ЕО.

Възложителят провежда обществено обсъждане в случаите, когато това се изисква за плана или програмата по реда на специален закон или са постъпили повече от две мотивирани негативни становища (или предложения) за алтернативи, отразени в доклада за ЕО или при провеждане на консултациите. Общественото обсъждане се провежда по ред определен в Наредбата за ЕО.

4. Необходими документи

Възложителят внася:

4.1. ПИСМЕНО ИСКАНЕ ДО КОМПЕТЕНТНИЯ ОРГАН ЗА ИЗДАВАНЕ НА СТАНОВИЩЕ ПО ЕО, което съдържа:

 • информация за възложителя (орган или оправомощено по закон трето лице): име, пълен пощенски адрес, лице за връзка – телефон, факс и адрес за електронна поща;
 • обща информация за предложения план/програма:

а) основание за изготвяне на плана/програмата – нормативен или административен акт;

б) период на действие и етапи на изпълнение на плана/програмата;

в) териториален обхват (национален, регионален, областен, общински, за по-малки територии) с посочване на съответните области и общини;

г) засегнати елементи на Националната екологична мрежа;

д) основни цели на плана/програмата;

е) финансиране на плана/програмата (например държавния и общинския бюджет, международни програми, финансови институции);

ж) срокове и етапи на изготвянето на плана/програмата и наличие на изискване за обществено обсъждане или друга процедурна форма за участие на обществеността;

 • орган, отговорен за прилагането на плана/програмата.

4.2. приложения към искането:

 • доклад за ЕО и нетехническо резюме – в 3 екземпляра на хартиен и електронен носител;
 • документация за резултатите от консултациите с обществеността и със заинтересувани и засегнати органи и лица;
 • документ за платена такса (чл. 8, ал. 1 и 2 Наредбата за ЕО).

5. Вътрешен ход на административната услуга

5.1. Изготвяне на доклад за ЕО

ЕО се възлага при условията и по реда на чл. 83, ал. 1-3 ЗООС след обявяване на решението по чл. 85, ал. 4 ЗООС (за преценка на необходимостта от ЕО) (чл. 86, ал. 1 ЗООС).

Докладът за ЕО включва информация, съответстваща на степента на подробност на плана и програмата и използваните методи за оценка и задължително съдържа (чл. 86, ал. 2 и 3 ЗООС):

 1. описанието на съдържанието на основните цели на плана/програмата и връзката с други съотносими планове и програми;
 2. съответни аспекти на текущото състояние на околната среда и евентуално развитие без прилагането на плана/програмата;
 3. характеристиките на околната среда за територии, които вероятно ще бъдат значително засегнати;
 4. съществуващите екологични проблеми, установени на различно ниво, имащи отношение към плана/програмата, включително отнасящите се до райони с особено екологично значение, като защитените зони по Закона за биологичното разнообразие;
 5. целите на опазване на околната среда на национално и международно равнище, имащи отношение към плана и програмата, и начина, по който тези цели и всички екологични съображения са взети под внимание по време на изготвянето на плана/програмата;
 6. вероятни значителни въздействия върху околната среда, включително биологично разнообразие, население, човешко здраве, фауна, флора, почви, води, въздух, климатични фактори, материални активи, културно-историческо наследство, включително архитектурно и археологическо наследство, ландшафт и връзките между тях; тези въздействия трябва да включват вторични, кумулативни, едновременни, краткосрочни, средносрочни и дългосрочни, постоянни и временни, положителни и отрицателни последици;
 7. мерките, които са предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно компенсиране на неблагоприятните последствия от осъществяването на плана/програмата върху околната среда;
 8. описание на мотивите за избор на разгледаните алтернативи и на методите на извършване на ЕО, включително трудностите при събиране на необходимата за това информация, като технически недостатъци и липса на ноу-хау;
 9. описание на необходимите мерки във връзка с наблюдението по време на прилагането на плана/програмата;
 10. нетехническо резюме на ЕО. Съгласно чл. 17, ал. 3 НУРИЕОПП, то е отделно самостоятелно приложение към доклада за ЕО, изготвено на достъпен за обществеността език в обем, не по-малък от 10 на сто от обема на доклада. Освен текстовата част резюмето съдържа необходимите нагледни материали (карти, снимки, схеми).

ЕО не се възлага като самостоятелен доклад, когато (чл. 86, ал. 4 ЗООС) по реда на специален закон се изисква подобна оценка да бъде част от плана или програмата, както и когато планът или програмата се изготвя и/или одобрява от органите по чл. 84, ал. 1.

 • по реда на специален закон се изисква подобна оценка да бъде част от плана/програмата;
 • планът/програмата се изготвя и/или одобрява от министъра на околната среда и водите или директора на съответната РИОСВ.
Докладът за ЕО се оформя като единен документ, който включва, освен описаната съдържателна част, също и (чл. 17, ал. 1 и 2 Наредбата):
 1. списък на източниците на информация на използваните методи за оценка и прогноза на въздействието върху околната среда с посочване на източника, в който са публикувани;
 2. списък с експертите и ръководителя, изготвили доклада за ЕО, в който всеки удостоверява с полагане на подпис разработените от него раздели на доклада;
 3. декларации по чл. 16, ал. 1;
 4. справка за проведени консултации и за изразените при консултациите мнения и предложения, както и за начина на отразяването им. В справката възложителят на доклада за ЕО и експертите описват приетите или неприетите бележки, препоръки или предложения и прилагат съставените за резултатите от консултациите документи (протоколи, становища, анкети др.).
 5. приложения.

Докладът за ЕО трябва да включва информация, която може да бъде изисквана основателно, като се имат предвид (чл. 17, ал. 4 Наредбата):

 • съвременните познания и методи на оценка;
 • съдържанието и детайлността на плана/програмата;
 • етапът, на който е планът/програмата в процеса на одобряване;
 • извършените оценки на друго ниво на планиране, които имат отношение към предвижданията в плана/програмата.

5.2 Особености на процедурите по екологична оценка  при оценката за съвместимостта на планове, програми, попадащи в обхвата на Закона за опазване на околната среда

Оценката за съвместимостта на планове и програми, подлежащи и на ЕО, се извършва чрез процедурата по ЕО по реда на ЗООС и Наредбата за условията, реда и методите за извършване на екологична оценка на планове и програми, приета с Постановление № 139 на Министерския съвет от 2004 г.  (обн., ДВ, бр. 57 от 2.07.2004 г., в сила от 1.07.2004 г., изм. и доп., бр. 3 от 10.01.2006 г., бр. 29 от 16.04.2010 г., бр. 3 от 11.01.2011 г., бр. 38 от 18.05.2012 г., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г), наричана по-нататък “Наредбата за ЕО”, при спазване на специалните разпоредби на ЗБР и особеностите на процедурата по ЕО съгласно  раздел ІІ на Наредбата по ОС.

Планът или програмата подлежи на задължителна ЕО

 1. Възложителят извършва уведомяване на компетентния орган, като внася уведомление на хартиен и електронен носител, съдържащо данни съгласно приложение 1 (част А) на наредбата по ОС и информация и документация съгласно приложение № 2  (част А) на наредбата по ОС.
 2. Компетентният орган извършва проверка за допустимост на плана и програмата по реда на глава втора, раздел II от наредбата по ОС, като в срок 10 работни дни от внасяне на уведомлението или от отстраняване на нередовностите уведомява възложителя за допустимостта на плана и програмата и потвърждава приложимостта на процедурата по задължителна ЕО, респективно - прекратява процедурата в предвидените по наредбата по ОС и по Наредбата за ЕО случаи.
 3. Компетентният орган извършва преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на плана и програмата върху защитената зона по реда на глава втора, раздел III от наредбата по ОС.

Когато компетентния орган прецени, че няма вероятност планът и програмата да окажат значително отрицателно въздействие върху защитена зона, компетентният орган взема предвид тази преценка при определяне на обхвата на ЕО и при постановяване на становището по ЕО за съгласуване/несъгласуване на плана и програмата.

При преценка, че планът и програмата има вероятност да окажат значително отрицателно въздействие върху защитена зона, компетентният орган уведомява с писмо възложителя за това, като излага мотиви. Писмото се публикува на интернет страницата на компетентния орган. В писмото компетентният орган потвърждава, че в ЕО се включва оценка за степента на въздействие на плана и програмата върху защитената зона; определя необходимата компетентност в рамките на общите изисквания на експертите, които извършват оценката за съвместимост, съгласно конкретния предмет; определя изисквания към обхвата, обема и съдържанието на оценката за съвместимост включително възможни алтернативни решения, наличие на обстоятелствата по чл. 33 ЗБР, предложения за смекчаващи/компенсиращи мерки и др.; предоставя на възложителя наличната информация за предмета и целите на опазване на съответната защитена зона, включително картен материал.

Компетентният орган съгласува плана и програмата със становището по ЕО само когато заключението от оценката за съвместимост от наредбата по ОС е, че предметът на опазване в съответната защитена зона няма да бъде значително увреден, както и в случаите по чл. 33 ЗБР, независимо от изискванията на чл. 26, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ЕО.

5.3. Провеждане на консултации

Възложителят организира консултации с обществеността, заинтересуваните органи и трети лица, които има вероятност да бъдат засегнати от плана или програмата през различните фази на подготовка на плана или програмата, съответно на ЕО.

Консултациите се провеждат по схема, разработена от възложителя, която включва и информация за начина на съвместяване процеса на планиране и основните етапи на ЕО в т. ч. за взаимодействие на екипите по разработване на проекта за плана/програмата на доклада по оценка на степента на въздействие, когато такъв е изискан от компетентния орган, и на доклада за ЕО/екологичната част. Схемата се консултира с компетентния орган. В схемата се включват и предвидените начини за провеждане на консултации по чл. 20, ал. 2, 3 и 5 и общественото обсъждане по чл. 21 на Наредбата по ЕО.

Консултациите с обществеността, заинтересуваните органи и трети лица се извършват и по реда, предвиден за съгласуване на проекта на нормативния или индивидуалния административен акт, с който планът или програмата се одобрява.

Възложителят и/или експертите, на които е възложено да изготвят доклада за ЕО/екологичната част към плана или програмата, подготвят задание за определяне обхвата на оценката, по което провеждат консултации със:

 1. компетентните органи
 2. съответните специализирани компетентни органи (МЗ, РЗИ), относно съдържанието и обхвата на оценката на здравно-хигиенните аспекти на околната среда и риска за човешкото здраве;
 3. други специализирани ведомства и заинтересованата общественост съгласно схемата по чл. 19, ал. 3 на Наредбата за ЕО, разработена от възложителя.

Възложителят на плана/програмата:

 • осигурява необходимата подкрепа на експертите за провеждане на консултации със заинтересуваните и засегнатите органи, особено с отговорните за подготовката и прилагането на плана/програмата, които са предмет на ЕО;
 • организира консултации с обществеността и със заинтересувани лица, засегнати от прилагането на плана/програмата;
 • изпраща копие от плана/програмата и от доклада на всяка държава, която има вероятност да бъде засегната от прилагането на плана/програмата, които са предмет на ЕО;
 • организира консултации с държавата, която може да бъде засегната.

Резултатите от консултациите се отразяват в доклада за ЕО и се вземат предвид в становището на компетентния орган (чл. 87 ЗООС).

Възложителят и/или експертите, на които е възложено да изготвят доклада за ЕО/екологичната част към плана/програмата, провеждат консултации за определяне обхвата на оценката с компетентните органи и с други специализирани ведомства (чл. 19а Наредбата).

Възложителят и/или експертите, на които е възложено да изготвят доклада за ЕО/екологичната част към плана или програмата, подготвят задание за определяне обхвата на оценката, ведомства (чл. 19а Наредбата по ЕО) по което провеждат консултации със:

 • компетентните органи;
 • съответните специализирани компетентни органи (МЗ/РЗИ) относно съдържанието и обхвата на оценката на здравно-хигиенните аспекти на околната среда и риска за човешкото здраве;
 • други специализирани ведомства и заинтересованата общественост съгласно схемата  (чл. 19, ал. 3. Наредбата за ЕО).

Консултациите по изготвения доклад за ЕО/екологичната част към плана/програмата включват:

Публикуване на съобщение за провеждане на консултации, което съдържа:

а) информацията, представена от възложителя с искането му, както и информация за одобряващите и прилагащите плана/програмата органи;

б) място с публичен достъп и време за запознаване с проекта за плана/програмата, доклада за ЕО с всички приложения  и материалите към него;

в) срок за изразяване на становище, който не може да бъде по-кратък от 30 дни след публикуването на съобщението и осигуряване на достъпа до материалите;

г) начин на изразяване на становище, който не може да бъде само чрез интернет или други електронни средства.

Осигуряване на:

а) достъп и достатъчна техническа възможност за запознаване с материалите по доклада за ЕО, с проекта на плана/програмата и с нагледните материали по всяка от оценяваните алтернативи;

б) експерт или лице с необходимата квалификация от планиращия екип, отговорно да предоставя допълнителни устни разяснения на място;

в) приемането на изразените в срок становища.

Консултациите с обществеността, заинтересуваните органи и трети лица могат да се извършват и по един или няколко от следните начини:

 • изпращане на съобщения до централните и териториалните органи на изпълнителната власт и до общинските съвети; Съобщениетосе разпространява чрез страницата на възложителя в интернет и/или по друг общодостъпен начин. Съобщението се предоставя на компетентния орган за сведение и публикуване на интернет страницата му.
 • изготвяне и разпространение на дипляна или брошура с кратка информация за плана/програмата;
 • организиране на експертни или обществени групи по обхвата на оценката;
 • изпращане по пощата или чрез интернет на мнения, предложения, становища и препоръки до колектива по доклада за ЕО и до възложителя;
 • обществени обсъждания.

Преди започване на консултациите по доклада за ЕО в случаите, когато компетентният орган е изискал изготвянето и на доклад за оценка на степента на въздействие по реда на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, възложителят представя на компетентния орган приложението по чл. 34, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони за оценка на качеството му.

Консултациите по доклада за ЕО започват само след произнасяне на компетентния орган с положителна оценка по доклада за оценка на степента на въздействие, за което уведомява писмено възложителя. В 5-дневен срок след писменото уведомяване компетентният орган осигурява обществен достъп до доклада за оценка на степента на въздействие за срок 30 дни, чрез публикуване на своята интернет страница независимо от задълженията на възложителя.

При три поредни отрицателни оценки на качеството на доклада за оценка на степента на въздействие компетентният орган прекратява процедурата по екологична оценка, за което уведомява възложителя.

Възложителят провежда консултации по доклада за ЕО или по екологичната част на плана или програмата и с компетентния орган, както и със специализираните компетентни органи  (МЗ/РЗИ), като им предоставя документацията за становище в срок, който не може да бъде по-кратък от 30 дни след публикуването на съобщението и осигуряване на достъпа до доклада за ЕО  и до проекта на плана/програмата (чл.20, ал.3 на Наредбата по ЕО ).

5.4. Провеждане на обществено обсъждане

Обществено обсъждане на доклада за ЕО е задължително в случаите, когато:

 • се изисква за проекта на плана/програмата съгласно специален закон;
 • са постъпили повече от две мотивирани негативни становища или предложения за алтернативи, отразени в доклада за ЕО или при провеждане на консултациите.

Общественото обсъждане се съобразява с изискванията на специалния закон, ако има такива, както и със следните минимални изисквания за организирането и провеждането му(чл. 21, ал. 2 на Наредбата по ЕО) :

 •  възложителят уведомява писмено компетентния орган, както и органите, участвали в консултациите, за наличието на обстоятелствата за провеждане на обществено обсъждане, като определя мястото, датата и часа за провеждане на срещата за общественото обсъждане, както и за мястото за публичния достъп и срока за запознаване с проекта за плана/програмата, доклада за ЕО с всички приложения и материалите към него, които се съобразяват с консултациите по изготвения доклад;
 • възложителят уведомява писмено лицата, представили  мотивирани негативни становища или предложения за алтернативи при консултациите на ЕО и по своя преценка може да уведоми писмено и други лица, органи и организации за срещата за обществено обсъждане;
 • срещата за общественото обсъждане се провежда след приключване на консултациите и се ръководи от възложителя или от упълномощено от него длъжностно лице;
 • възложителят осигурява присъствието на срещата на представител на проектантския колектив, на ръководителя и на независимите експерти, като те запознават накратко присъстващите с плана или програмата и съответно с резултатите от извършената ЕО;
 • за общественото обсъждане се води протокол от лице, определено от възложителя; протоколът се подписва от представителя на възложителя и от протоколиста и към него се прилагат писмените становища, предоставени предварително или по време на обсъждането;
 • лицето водеща протокола  предоставя материалите с резултатите от общественото обсъждане на възложителя в срок 3 дни от датата на срещата.

Когато в резултат на консултациите е необходимо да бъдат разгледани и оценени други алтернативи, мнения или предложения към плана или програмата, възложителят възлага допълване на доклада за ЕО или преценява необходимостта от продължаване на консултациите, включително организиране на ново обществено обсъждане. Мотивите за възлагането на допълването или преценяването за продължаване на консултациите се включват в документацията(чл.22 на Наредбата по ЕО).

5.5. Отстраняване на неточности и/или непълноти

ИСКАНЕТО, което не е оформено или комплектувано съобразно изискванията, се връща на вносителя в срок 7 дни със съответните указания (чл. 23, ал. 3 Наредбата по ЕО).

5.6. Осигуряване на достъп до проекта на плана/програмата

Възложителят е длъжен да предостави на представители на компетентния орган достъп до проекта на плана/програмата и до съпътстващата го документация, включително до резултатите от консултациите с обществеността (чл. 23, ал. 4 Наредбата за ЕО).

5.7 Мерки относно наблюдението и контрола при прилагането на плана/програмата

След предоставяне от възложителя на документацията за консултации (чл. 20, ал. 3 на Наредбата), компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице съгласува писмено с органа по прилагането на плана или програмата мерки за наблюдение и контрол при прилагането на плана или програмата по отношение на околна среда и човешко здраве, като определя срок за отговор до 14 дни. Когато в поставения срок не се получи становище, се счита, че мерките са съгласувани (чл. 20, ал.8 на Наредбата по ЕО).

6. Издаване на становище по ЕО

В срок 30 дни от внасяне на ИСКАНЕТО компетентният орган издава становище въз основа на решение на комисията/експертния екологичен съвет (чл. 25, ал. 1 Наредбата за ЕО).

Забележка: Съгласно чл. 5, ал. 1 Наредбата за ЕО, при упражняване на правомощията си по ЕО компетентните органи се подпомагат от:

 • Междуведомствена комисия (комисията) – специализиран състав на Висшия експертен екологичен съвет (ВЕЕС) към министъра на околната среда и водите;
 • екологичен експертен съвет (ЕЕС) към РИОСВ.

За вземане на решение комисията/експертният съвет преценява документацията за съответствие с изискванията за (чл. 25, ал. 2 Наредбата за ЕО):

 • структура и съдържание на доклада за ЕО по чл. 86, ал. 3 ЗООС;
 • формата на доклада, включително на необходимите приложения;
 • достоверност и актуалност на източниците на изходни данни;
 • разглеждане на разумни алтернативи, включително "нулева" алтернатива, за постигане на основните цели на плана/програмата;
 • сходимост на целите и мерките на плана/програмата с основните цели и приоритети на Националната стратегия за околна среда и с общинските програми за околна среда на засегнатите общини;
 • организация за изработване на доклада за ЕО едновременно с плана/програмата;
 • отразяване на резултатите от консултациите в доклада за ЕО.

Когато при прегледа на документацията комисията или ЕЕС установи, че предоставената информация е непълна, неточна или че съществуват съмнения относно достоверността й, със свое решение изисква от възложителя да представи в определен срок допълнената и/или преработената информация (чл. 25, ал. 3 на Наредбата за ЕО).

Решение с изискване от възложителя да представи в определен срок допълнената и/или преработената информация се взема и когато е депозирано писмено мотивирано становище от съответния специализиран орган (МЗ/РЗИ) по отношение на пропуски по представените в доклада за ЕО анализи и оценка на предполагаемото въздействие и степента на риска за човешкото здраве въз основа на критерии, одобрени със заповед от министъра на здравеопазването съгласувано с министъра на околната среда и водите. информация ( чл. 25, ал.4 на Наредбата за ЕО).

В случай че в определения в решението срок възложителят не представи изисканата допълнена и/или преработена информация, процедурата се прекратява. ( чл. 25, ал. 5 на Наредбата за ЕО).

В решението комисията/експертният съвет включва мерките относно наблюдението и контрола при прилагането на плана/програмата, съгласувани от възложителя и от органа, отговорен за прилагането на плана/програмата (чл. 20, ал. 8 на Наредбата).

Компетентният орган издава становище по ЕО, като (чл. 26, ал. 1 Наредбата за ЕО):

съгласува плана/програмата, когато:

 • предвижданията на плана/програмата са в съответствие с нормативната уредба по околна среда и опазване на човешкото здраве;
 • в резултат на провеждането на консултациите не са постъпили мотивирани възражения по законосъобразност;
 • заключението от извършената оценка по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие е, че предметът на опазване в съответната защитена зона няма да бъде значително увреден, както и в случаите по чл. 33 от Закона за биологичното разнообразие;
 • е депозирано мотивирано становище на специализираните компетентни органи - МЗ или съответната РЗИ, че не се предполага значително отрицателно въздействие и възникване на риск за човешкото здраве при прилагането на плана/програмата;

 не съгласува плана/програмата, когато:

 • предвижданията в тях не са в съответствие с нормативната уредба по околна среда и опазване на човешкото здраве;
 • са получени мотивирани възражения срещу прилагането на плана или програмата или по законосъобразност;
 • заключението от извършената оценка по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие е, че предметът на опазване в съответната защитена зона ще бъде значително увреден;
 • е депозирано мотивирано становище на специализираните компетентни органи - МЗ или съответната РЗИ, че при прилагане на плана/програмата може да се окаже значително отрицателно въздействие върху здравето на хората.
7. Съдържание на становището по ЕО

Съгласно чл. 88, ал. 1 ЗООС, становището и мотивите към него задължително включват обосновка на заключението за предпочитаната алтернатива от гледна точка на околната среда и мерките относно наблюдението и контрола при прилагането на плана/програмата, които следва да се предприемат.

Становището съдържа (чл. 26, ал. 2 Наредбата за ЕО):

 • мотиви с обосновка на заключението за предпочитаната алтернатива от гледна точка на околната среда, включително предвид резултатите от консултациите със заинтересуваните органи и с обществеността;
 • мерките за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия от осъществяването на плана/програмата върху околната среда;
 • мерките за наблюдение и контрол при прилагането на плана/програмата, включително периодичност на изготвяне на доклад по контрола и наблюдението.

8. Оповестяване на становището по ЕО

До становището или решението по ал. 1 се осигурява достъп на обществеността, засегнатите и заинтересуваните страни и всяка държава, за която има вероятност да бъде засегната от прилагането на плана или програмата по ред, определен с Наредбата за ЕО   (чл. 88, ал. 2 ЗООС).

Становището по ЕО се предоставя на възложителя в срок 3 дни от постановяването му със задължение за обявяването му в 3-дневен срок от получаването чрез страницата на възложителя в интернет и/или по друг подходящ начин.

Компетентният орган предоставя съдържанието на становището по ЕО след постановяването му, включително чрез поставяне на страницата си в интернет.

Възложителят и/или органът по приемане/одобряване/утвърждаване на плана или програмата оповестяват становището по ЕО и при обявяването на плана или програмата, предвиден в съответния специален закон, заедно със справка (чл. 29, ал. 1 на Наредбата за ЕО) .

Достъпът до доклада за ЕО/екологичната част на плана/програмата се осъществява по реда на глава втора ЗООС (чл. 27 , ал. 3 на Наредбата за ЕО).

9. Обжалване на становището по ЕО

В ЗООС няма изричен текст, уреждащ обжалването на становище по ЕО, нито изрична забрана за обжалване. Съгласно чл. 120, ал. 2 КРБ, гражданите и юридическите лица могат да обжалват всички административни актове, които ги засягат, освен изрично посочените със закон. Определенията в чл. 21, ал. 1 и 4 АПК посочват, че индивидуален административен акт е изричното волеизявление или изразеното с действие или бездействие волеизявление на административен орган или на друг овластен със закон за това орган или организация, с което се създават права или задължения или непосредствено се засягат права, свободи или законни интереси на отделни граждани или организации, както и отказът да се издаде такъв акт. Индивидуален административен акт е и отказът на административен орган да извърши или да се въздържи от определено действие (включително мълчаливият отказ). Ето защо становището по ЕО може да се атакува от заинтересуваните лица по реда на АПК.

Производството по обжалване на становището, ако то е постановено с акт на министъра на околната среда и водите, следва да се развие пред Върховния административен съд в състав от трима съдии, на основание чл. 132, ал. 2, т. 2, предл. последно и чл. 165 АПК.

Производството по обжалване на становището, ако то е постановено с акт, издаден от директора на съответната РИОСВ, следва да се развие пред съответния административен съд, в състав от един съдия, на основание чл. 132, ал. 1, чл. 133, ал. 1, предл. 1 и чл. 164 АПК.

10. Такси

За издаване на становище по екологична оценка на планове и програми се дължи такса в размер на 600 лв. Таксата се събира при предявяване на искането за предоставяне на услугата. При прекратяване на започнала процедура внесената такса не се възстановява.

При извършване на процедура по оценка за съвместимост по Закона за биологичното разнообразие в рамките на процедурата по ЕО, се събира една редуцирана такса в размер на 600 (шестстотин лева) лв.

11. Срокове

В срок от 30 дни от внасяне на искането компетентния орган издава становище въз основа на решение на експертния екологичен съвет (чл. 25, ал. 1 от Наредбата);

В срок 3 дни от постановяване на становището по ЕО компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице предоставя на възложителя становището по ЕО със задължение за обявяването му в 3-дневен срок от получаването, чрез страницата на възложителя в интернет и/или по друг подходящ начин;

Възложителят е длъжен в 14-дневен срок преди окончателното приемане или одобряване на плана/програмата да изпрати до органа издал становището и до отговорните за прилагането на плана/програмата обобщена справка (чл. 29, ал. 1 на Наредбатапо ЕО), включваща анализ на:

 1. съответствието на плана/програмата с основните резултати и препоръки от документацията по ЕО, с резултатите от консултациите, с условията, мерките и ограниченията в становището по ЕО или в решението за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
 2. съответствието на плана/програмата с обоснованата в становището по ЕО алтернатива за постигане целите на плана или програмата.
 3. степента, в която условията и мерки за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия от осъществяването на плана или програмата върху околната среда или мерките за наблюдение и контрол при прилагането на плана или програмата, включително периодичност на изготвяне на доклад по контрола и наблюдението са предвидени в плана или програмата.

Възложителят уведомява компетентния орган в 14-дневен срок след одобряването/приемането/утвърждаването на плана/програмата.