Услуги

Решение по оценка на въздействието върху околната среда

Неделя, 29 Ноември 2009 23:28

I. Наименование на услугата

ИЗДАВАНЕ НА   РЕШЕНИЕ  ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА (ОВОС)

II. Правно основание

Закон за опазване на околната среда (ЗООС)

Закон за биологичното разнообразие (ЗБР)

Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда на инвестиционни предложения, дейности и технологии (Наредбата за ОВОС)

Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)

Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите (Тарифата)

III. Характеристика

Настоящата процедура има за цел да опише условията и реда за издаване на решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

Екологична оценка (ЕО) и ОВОС се извършват на планове, програми и инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии или техни изменения, при чието осъществяване са възможни значителни въздействия върху околната среда, както следва:

Процедурата за ОВОС за инвестиционни предложения не се провежда, когато по реда на специален закон те се одобряват по процедура, включваща подобна оценка и при осигурен обществен достъп до информация (чл. 81, ал. 1, 2, 5 и 7 ЗООС).

ОВОС може да се съвместява изцяло при изработване на предварителните (прединвестиционните) проучвания или заданието за проектиране, като се извършва преди акта на най-ранното одобряване по реда на специален закон, с което се определят същността, мястото и капацитетът на инвестиционното предложение.

Когато за осъществяването на инвестиционното предложение трябва да се развият и други, свързани с основния предмет на оценка спомагателни или поддържащи дейности, за които е задължително да се извърши ОВОС или да се прецени необходимостта от ОВОС, оценките на отделните инвестиционни предложения се съвместяват. Оценката на инвестиционните предложения завършва с решение, издадено от компетентния орган, което е задължително за възложителя. Решението е задължително условие за по-нататъшното одобряване на инвестиционното предложение, направено по реда на специален закон (чл. 82, ал. 2, 3 и 5 ЗООС).

ОВОС задължително се извършва на:

Хипотезите, при които необходимостта от ОВОС се преценява, са посочени в чл. 93 ЗООС.

Условията и редът за извършване на ОВОС се определят с наредба на Министерския съвет (чл. 101, ал. 1 ЗООС). Тази наредба е Наредбата по ОВОС.

Определения и дефиниции

В § 1, т. 17, 18, 22, 39 и 50 ДР ЗООС са дадени следните определения:

1. инвестиционно предложение:

а) предварителните (прединвестиционните) проучвания или заданието за проектиране във връзка с искане за допускане на инвестиционно проектиране за ново строителство, дейност, технология или изграждането на инсталации или схеми;

б) друга намеса в естествената околна среда и ландшафта, включително добив на природни ресурси;

2. въздействие - всяко въздействие върху околната среда, което може да бъде причинено от реализирането на инвестиционното предложение за строителство, дейност или технология, включително върху здравето и безопасността на хората, флората, фауната, почвата, въздуха, водата, климата, ландшафта, историческите паметници и други материални ценности или взаимодействието между тези фактори;

3. планове и програми - планове, програми, стратегии и други подобни документи, както и техните изменения, които:

а) се изискват от законови, нормативни или административни разпоредби;

б) са предмет на подготовка и/или приемане от публичен орган на национално, регионално или местно равнище или които се подготвят от даден орган за приемане чрез одобрена от Министерския съвет или от Народното събрание процедура;

4. комплексно разрешително - индивидуален административен акт, предоставящ разрешение за експлоатация на определена инсталация или на дадена част от нея при определени условия, които гарантират съответствието на инсталацията с изискванията на глава седма ЗООС. Едно разрешително може да се отнася до една или повече инсталации (или до части от различни инсталации), които са разположени на една и съща площадка, са експлоатирани от един и същ оператор и някои от които могат да не попадат в обхвата на Приложение № 4 към чл. 117, ал. 1 ЗООС;

5. устойчиво развитие - развитие, което отговаря на нуждите на настоящето, без да ограничава и нарушава способността и възможността на бъдещите поколения да посрещат своите собствени потребности. Устойчивото развитие обединява два основни стремежа на обществото:

а) постигане на икономическо развитие, осигуряващо нарастващ жизнен стандарт;

б) опазване и подобряване на околната среда сега и в бъдеще.

IV. Процедура по предоставяне на административната услуга

1. Компетентен орган

Директорът на РИОСВ е компетентен орган в процедурата по ОВОС :

2. Заявител

Заявител следва да бъде възложителят на инвестиционното предложение, т. е. обществен орган, физическо или юридическо лице, което по реда на специален закон, нормативен или административен акт има права да инициира или да кандидатства за одобряване на инвестиционно предложение.

3. Нормативноустановени изисквания

В съответствие с изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 1 и ал.2 от Наредбата по ОВОС, възложителят следва да информира компетентния орган, общината, кметството и засегнатото население, като го обяви писмено.

4. Необходими документи

4.1 Писмено искане за издаване на Решение по ОВОС

Възложителят на инвестиционното предложение внася ПИСМЕНО ИСКАНЕ до компетентния орган по образец, одобрен от министъра на околната среда и водите.

Приложения към искането:

За оценяване качеството на доклада за ОВОС възложителят представя на компетентния орган:

4.2  доклад за ОВОС – по един екземпляр на хартиен и на електронен носител, оформен като единен документ и включващ (чл. 12, ал. 1 Наредбата по ОВОС):

Съгласно чл. 96, ал. 1 ЗООС, докладът за ОВОС съдържа:

4.3. заданието по чл. 10 по Наредбата по ОВОС (задание за обхват на ОВОС по чл. 95, ал. 2 ЗООС), съдържащо:

За инвестиционни предложения, за които се изисква издаване на комплексно разрешително за предотвратяване и контрол на замърсяването, заданието следва да включва изискването за сравнение в доклада за ОВОС на предлаганите технологии или инсталации, или съоръжения със заключенията, представени в сравнителните документи с насоки за най-добри налични техники (чл. 10, ал. 3-5 Наредбата по ОВОС).

2.3. копие от документ за платена такса (чл. 13 Наредбата по ОВОС).

2.4. нетехническо резюме (чл. 12, ал. 2 Наредбата по ОВОС).

5. Вътрешен ход на процедурата

5. 1. Провеждане на консултации, изработване на задание и доклад за ОВОС

А. Възложителят провежда консултации с компетентните органи за вземане на решение по ОВОС, с други специализирани ведомства и засегнатата общественост по отношение на:

а) специфичните особености на предлаганото строителство, дейности и технологии, степен на развитие на проектното решение и взаимовръзката му със съществуващи или други планирани строителство, дейности и технологии;

б) характеристиките на съществуващата околна среда и всички нейни компоненти;

в) значимостта на предполагаемите въздействия;

г) заданието за обхват и съдържание на ОВОС;

д) границите на проучването във връзка с ОВОС;

е) алтернативите за инвестиционни предложения;

ж) засегнатата общественост – интереси и мнения;

з) източниците на информация;

и) методиките за прогнози и ОВОС;

й) мерки за намаляване на предполагаемите отрицателни въздействия върху околната среда (чл. 95, ал. 3 ЗООС).

Съобразно характеристиките на инвестиционното предложение възложителят определя с кои специализирани ведомства и представители на засегнатата общественост да извърши консултациите.

При заявен писмен интерес към процедурата по ОВОС от лица или организации извън определените с Наредбата по ОВОС, възложителят осигурява извършване на консултации с интересуващите се. Тези консултации могат да се организират по някои от следните начини:

При консултациите възложителят предоставя достатъчна информация и време за изясняване на намеренията си и за изразяване на мнение на компетентните органи за вземане на решение по ОВОС, на специализираните ведомства и засегнатата общественост. Възложителят изготвя справка за извършените консултации и за мотивите за приетите и неприетите бележки и препоръки (чл. 9 Наредбата по ОВОС).

Б. Възложителят осигурява изработване на задание за обхват и съдържание на ОВОС по чл. 95, ал. 2 ЗООС. Информацията, получена при консултациите, се използва при изработване на заданието (чл. 10, ал. 1 и 2 Наредбата по ОВОС).

В. Възложителят възлага изготвянето на доклад за ОВОС в съответствие със заданието и изискванията на ЗООС, като се ползват актуални данни, съвременни познания и методи на оценка (чл. 11, ал. 1 Наредбата по ОВОС).

Разходите по ОВОС са за сметка на възложителя на предложението. Възложителят осигурява необходимата информация за извършване на ОВОС, както и всякаква допълнителна информация, свързана с инвестиционното предложение. Други органи, разполагащи с информация, която има отношение към извършваната ОВОС, са длъжни да предоставят тази информация в съответствие с глава втора ЗООС. При наличие на държавна, служебна или друга защитена със закон тайна информацията се предоставя при спазване на изискванията за поверителност по чл. 20 ЗООС (чл. 96, ал. 2-5 ЗООС).

5. 2. Оценяване на качеството на доклада за ОВОС

За вземане на решение по ОВОС компетентният орган оценява качеството на доклада по ОВОС съобразно проведените консултации и съответствието с изискванията на нормативната уредба по околната среда в 14-дневен срок от внасянето на доклада (чл. 96, ал. 6 ЗООС).

Компетентният орган оценява качеството на доклада за ОВОС въз основа на следните критерии:

Компетентният орган прилага следната степенна система на оценяване качеството на доклада:

степен А – предоставена е пълна информация без пропуски и слабости;

степен Б – предоставена е информация с незначителни пропуски, които не са важни при вземането на решение;

степен В – предоставена е информация с пропуски, които не са от съществено значение при вземането на решение;

степен Г – предоставена е недостатъчна информация за вземане на решение, но изискваща сравнително малка допълнителна работа;

степен Д – крайно недостатъчна информация с много пропуски и слабости, което не позволява вземането на решение.

Оценките от степени А – В се считат за положителни (чл. 14 Наредбата по ОВОС.

При положителна оценка компетентният орган с писмо уведомява възложителя и изисква допълнително не по-малко от две копия от доклада за РИОСВ. При оценка от степен Г компетентният орган уведомява с писмо възложителя и връща доклада за допълване, като дава конкретни указания за това. При оценка от степен Д компетентният орган уведомява с писмо възложителя и връща доклада за преработване, като дава конкретни указания за това. В случаите на оценки от степен Г и Д компетентният орган определя срок за представяне на допълнения/преработения доклад (чл. 15 Наредбата по ОВОС).

5.3. Организиране на обществено обсъждане

След положителна оценка на качеството на доклада, възложителят организира съвместно с определените от компетентния орган засегнати общини, кметства и райони обществено обсъждане на доклада за ОВОС. В обсъждането могат да участват всички заинтересувани физически и юридически лица, в т. ч. представители на компетентния орган за вземане на решение по ОВОС, териториалната администрация на изпълнителната власт, обществени организации и граждани. Възложителят уведомява заинтересуваните лица за мястото и датата на обсъждането чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин най-малко 30 дни преди срещата за общественото обсъждане. Възложителят и компетентните за вземане на решение по ОВОС органи осигуряват обществен достъп до документацията по ОВОС за период 30 календарни дни преди началото на обсъждането. Представителите на обществеността представят писмено своите становища на срещата за обществено обсъждане или ги изпращат на компетентния орган за вземане на решение по ОВОС не по-късно от 7 календарни дни след обсъждането (чл. 97 ЗООС).

Общественото обсъждане на доклада за ОВОС се извършва в следния ред (чл. 17, ал. 1 наредбата по ОВОС):

За общественото обсъждане се води протокол от длъжностно лице, определено от кмета на общината (района, кметството), на чиято територия се провежда срещата. Протоколът се подписва от възложителя и от протоколчика и към него се прилагат писмените становища, предоставени предварително или по време на обсъждането. Протоколистът предоставя материалите с резултатите от общественото обсъждане на възложителя в срок до 3 дни от датата на срещата. В срок до 7 дни след срещата/срещите за обществено обсъждане възложителят представя на компетентния орган протокола/протоколите и всички предоставени писмени становища.

В срок до 14 дни след срещата/последната среща за обществено обсъждане възложителят представя на компетентния орган писмено становище по предложенията, препоръките, мненията и възраженията в резултат на общественото обсъждане. Компетентният орган осигурява достъп до становището по реда на Закона за достъп до обществена информация. Когато в резултат на общественото обсъждане са предложени писмено други възможни начини за осъществяване на инвестиционното предложение, възложителят по своя преценка възлага допълване на доклада за ОВОС и организира ново обществено обсъждане по същия ред. В случаите на допълване на доклада за ОВОС възложителят уведомява писмено компетентния орган и посочва срока за представяне на допълнението (чл. 99, ал. 1 ЗООС, чл. 17, ал. 2-7 Наредбата по ОВОС).

5.4. Особености на екологичната оценка при оценката за съвместимостта на инвестиционни предложения

Оценката за съвместимостта на инвестиционните предложения, подлежащи и на ОВОС, се извършва чрез процедурата по ОВОС по реда на ЗООС и “Наредбата за ОВОС”, при спазване на специалните разпоредби на ЗБР и особеностите на процедурата по ОВОС съгласно Глава трета, раздел ІІІ на Наредбата по ОС.

Инвестиционното предложение подлежи на задължителна ОВОС

  1. Възложителят уведомява компетентния орган съгласно чл. 10  от Наредбата по ОС едновременно с уведомяването по чл. 4 от Наредбата за ОВОС. В тези случаи възложителят може да подаде едно общо уведомление.
  2. Компетентният орган извършва проверка за допустимост на инвестиционното предложение по реда на глава втора, раздел II от Наредбата по ОС като в срока по чл. 5 от Наредбата за ОВОС уведомява възложителя за допустимостта на инвестиционното предложение и потвърждава приложимостта на процедурата по задължителна ОВОС, съответно - прекратява процедурата в предвидените по Наредбата по ОС и по Наредбата за ОВОС случаи.
  3. Компетентният орган извършва преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционното предложение върху защитените зони по реда на глава втора, раздел III от Наредбата по ОС.

При преценка, че няма вероятност инвестиционното предложение да окаже значително отрицателно въздействие върху защитена зона, компетентният орган взема предвид тази преценка при определяне на обхвата на ОВОС и при постановяване на решението по ОВОС за одобряване/неодобряване на инвестиционното предложение.

При преценка, че има вероятност инвестиционното предложение да окаже значително отрицателно въздействие върху защитена зона, компетентният орган уведомява възложителя с мотивирано писмо. Писмото се публикува на интернет страницата на компетентния орган. В писмото компетентният орган потвърждава, че в ОВОС се включва оценка за степента на въздействие на инвестиционното предложение върху защитената зона съгласно чл. 21; от Наредбата по ОС определя в рамките на общите изисквания по чл. 9 от Наредбата по ОС необходимата компетентност на експертите, които извършват оценката по чл. 21 от Наредбата по ОС съгласно конкретния предмет на ОС; определя изисквания към обхвата, обема и съдържанието на оценката по чл. 21 от Наредбата по ОС, включително възможни алтернативни решения, наличие на обстоятелствата по чл. 33 ЗБР, предложения за смекчаващи/компенсиращи мерки и др.; предоставя на възложителя наличната информация за предмета и целите на опазване на съответната защитена зона, включително картен материал.

Едновременно с консултациите по реда на Наредбата за ОВОС възложителят провежда консултации съгласно чл. 23, ал. 3 от Наредбата по ОС. При оценяване на качеството на доклада за ОВОС по реда на Наредбата за ОВОС компетентният орган извършва оценка за качеството на приложението по чл. 34 съгласно чл. 24, ал. 3 – 5 от Наредбата по ОС. В общественото обсъждане на доклада за ОВОС по реда на глава пета от Наредбата за ОВОС се включва и приложението по чл. 34 от Наредбата по ОС.

Компетентният орган одобрява инвестиционно предложение с решение по ОВОС по чл. 19, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, когато заключението от оценката по чл. 21  от Наредбата по ОС е, че предметът на опазване в съответната защитена зона няма да бъде значително увреден, както и в случаите по чл. 33 ЗБР, независимо от изискванията на чл. 19, ал. 1 от Наредбата за ОВОС.

 

5.5. Вземане на решение по ОВОС

Компетентният орган взема решение по ОВОС в срок до 3 месеца след провеждане на общественото обсъждане, като отчита резултатите от него. В срока не се включва времето за допълване на доклада за ОВОС, когато такова се предвиди от възложителя (чл. 99, ал. 2 ЗООС, чл. 20 Наредбата по ОВОС).

Компетентният орган взема решение по ОВОС въз основа на:

С решението си компетентният орган одобрява осъществяването на инвестиционното предложение в случаите, когато (чл. 19, ал. 1 Наредбата по ОВОС):

Решението по ОВОС съдържа (чл. 99, ал. 3 ЗООС):

Решението се съставя по образец съгласно Приложение № 4 Наредба по ОВОС (чл. 19, ал. 3 наредба по ОВОС).

5.6 Оповестяване на решението по ОВОС

В срок от 7 дни от постановяване на решението по ОВОС компетентният орган:

Компетентният орган осигурява достъп до съдържанието на решението по ОВОС след постановяването му, включително до приложенията към него (чл. 99, ал. 4 и 5 ЗООС).

7. Обжалване на решението по ОВОС

Съгласно чл. 99, ал. 6 ЗООС, заинтересуваните лица могат да обжалват решението по ОВОС по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването му.

Производството по обжалване на становището, ако то е постановено с акт, издаден от директора на съответната РИОСВ, следва да се развие пред съответния Административен съд, в състав от един съдия, на основание чл. 132, ал. 1, чл. 133, ал. 1, предл. 1 и чл. 164 АПК.

При изгубване и унищожаване на акта, правните субекти могат да представят искане пред директора на РИОСВ за издаване на копие от решението заверено с "вярно с оригинала".

8. Такси:

9. Резултат от процедурата

Решението по ОВОС е елемент от фактическия състав от процедурата за:

При промяна на възложителя, новият възложител на предложението задължително уведомява компетентния орган, издал решението по ОВОС (чл. 99, ал. 7 ЗООС).

Решението по ОВОС губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение, което се установява с проверка от контролните органи по околната среда. В случаите, когато няма изменение в инвестиционното предложение и няма изменения в условията на околната среда, презаверяване на решение по ОВОС, загубило правно действие, се извършва по искане на възложителя в срок до една година след изтичането на петгодишния срок (чл. 99, ал. 8 и 9 ЗООС).

В случаите на презаверяване на решение по ОВОС, загубило правно действие, възложителят внася писмено искане до компетентния орган, издал решението. Искането съдържа доказателства за липса на изменение на инвестиционното предложение и в условията на околната среда. Към искането се прилага становище на регистрирани експерти по ОВОС. В срок 14 дни от внасяне на искането компетентният орган, издал решението, го презаверява с решение въз основа на информацията в искането и становището на регистрираните експерти. Компетентният орган взема решение за презаверяване, без да е необходимо да има решение на ВЕЕС при МОСВ или на ЕЕС при съответната РИОСВ. Решението за презаверяване се предоставя на възложителя и се оповестява по реда за оповестяване на решение по ОВОС (чл. 22а Наредбата по ОВОС).

Компетентните да вземат решение по ОВОС органи или упълномощени от тях длъжностни лица осъществяват контрол по плана за изпълнение на мерките, предвидени да предотвратят, намалят или, където е възможно, да прекратят значителните вредни въздействия върху околната среда, както и по изпълнението на условията от решението по ОВОС (чл. 100 ЗООС).

Компетентните органи осъществяват контрол по изпълнението на условията от решението по ОВОС:

Контролът включва проверка по документи и чрез посещение на място на резултатите от изпълнението на плана за мерките за предотвратяване, намаляване или ликвидиране на значителните вредни въздействия върху околната среда и оценка на тяхната ефективност и се извършва по реда на глава девета ЗООС.

В случаите, когато решението по ОВОС е издадено от МОСВ, контролът по изпълнението на условията може да се възлага на съответната РИОСВ, басейнова дирекция или дирекция на национален парк.

В случаите, когато решението по ОВОС е загубило правното си действие, проверката относно незапочването на осъществяване на инвестиционното предложение се извършва от съответната РИОСВ, като в срок 7 дни след проверката се уведомяват възложителят и МОСВ за резултатите, когато решението е издадено от министъра на околната среда и водите (чл. 22 НУРИОВОС).

МОСВ води публичен регистър с данни за извършване на процедурата по ОВОС, включително за общественото обсъждане, издаденото решение по ОВОС и за извършения контрол по изпълнение на решенията по ОВОС (чл. 102 ЗООС).

10. Срок

Решението по ОВОС се издава в срок до 45 дни след провеждане на общественото обсъждане.

V. Образци и формуляри

Образец за искане за издаване на Решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)
Образец на обява за среща за обществено обсъждане