Архив преценки ОВОС - 2012 г.

БД-29-ПР/2012 г.

Неделя, 05 Август 2012 23:00

Р Е Ш Е Н И Е № БД-29-ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Строителство на помещения за търговска, складова и производствена дейност с офиси за облицовъчен камък в имот №115014 с площ 4,869 дка в местността „Полян олар“, землище на с. Дъбница, община Гърмен, област Благоевград”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Шенол Кемал Летиф

От тук може да изтеглите пълния текст на решението