Архив преценки ОВОС - 2012 г.

БД-13-ПР/2012 г.

Вторник, 22 Май 2012 23:00

Р Е Ш Е Н И Е № БД-13-ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да се извърши оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение «Строителство на открит рудник за добив на скално-облицовъчни материали - мрамори с площ 238 471 м2 на участък «Централен – 1» от находище «Илинденци», землище на с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград», което има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „Илинденски мрамор“ ООД със седалище и адрес на управление гр. София, район „Изгрев“, ул. „Райко Алексиев“ № 26, бл. 3, вх. В, ЕИН: BG 101 049 147

От тук може да изтеглите пълния текст на решението