Архив преценки ОВОС - 2012 г.

БД-11-ПР/2012 г.

Вторник, 10 Април 2012 23:00

Р Е Ш Е Н И Е № БД-11-ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Изграждане на МВЕЦ с водохващане на река Мътница на кота 1095 м и сградоцентрала на кота 925 м, землище на с. Тешово, община Хаджидимово, област Благоевград, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: «АКВА ЕНЕРЖИ БВ» ООД, ЕИН 201155151 с адрес  гр. Благоевград -2700, ул. «Чаталджа» № 1А

От тук може да изтеглите пълния текст на решението