Архив преценки ОВОС - 2012 г.

БД-08-ПР/2012 г.

Четвъртък, 15 Март 2012 22:00

Р Е Ш Е Н И Е № БД-08-ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изземване на наносни отложения до 10 000 м3/год. от повърхностен воден обект р. Струма в местността „Ормана“, землище на гр. Сандански и с. Вълково, Община Сандански, Област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител:  „Стоун – 2002 ООД“ със седалище и адрес на управление гр. Сандански, ул „Скопие“ № 26, ЕИК: BG 130 790 423

От тук може да изтеглите пълния текст на решението