Архив преценки ОВОС - 2021 г.

БД-51-ПР/2021 г.

Понеделник, 08 Ноември 2021 12:50

Р Е Ш Е Н И Е № БД-51-ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционни предложения „Модернизация и разширение с ново строителство на сгради и съоръжения, разпределение и оборудване, разположени в рамките на съществуваща кравеферма в поземлен имот с идентификатор 48578.20.2 (УПИ 020001) по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Михнево, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „КЛЕЙ КЪМПАНИ“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението