Архив преценки ОВОС - 2011 г.

БД-31-ПР/2011 г.

Понеделник, 19 Декември 2011 22:00

Р Е Ш Е Н И Е № БД-31-ПР/2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Корекция на р. Места при град Якоруда, етап VІІІ, в кв. 19А по плана на гр. Якоруда, Община Якоруда, Област Благоевград”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Община , със седалище гр. Якоруда,  ул.“Васил Левски” №1, БУЛСТАТ:000025039

От тук може да изтеглите пълния текст на решението