Архив преценки ОВОС - 2011 г.

БД-30-ПР/2011 г.

Неделя, 04 Декември 2011 22:00

Р Е Ш Е Н И Е № БД-30-ПР/2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Капково напояване на съществуващи лозя и нови насаждения в землищата на с. Хърсово и с. Зорница, Община Сандански и с. Капатово, Община Петрич, Област Благоевград”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „Капатово” ООД със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Патриарх Евтимий” № 22, ЕИН 130552856

От тук може да изтеглите пълния текст на решението