Архив преценки ОВОС - 2011 г.

БД-25-ПР/2011 г.

Вторник, 04 Октомври 2011 23:00

Р Е Ш Е Н И Е № БД-25-ПР/2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на МВЕЦ „Чучулига” на р. Пиринска Бистрица, землище на с. Кулата, Община Петрич и с. Ново Ходжово, Община Сандански, Област Благоевград”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: «Д-М-2011» ООД със седалище и адрес на управление гр. Благоевград, ул. «Крали Марко» № 8-Б, ап. 18, ет. 6, ЕИК 201605260

От тук може да изтеглите пълния текст на решението