Архив преценки ОВОС - 2011 г.

БД-08-ПР/2011 г.

Вторник, 03 Май 2011 10:00

Р Е Ш Е Н И Е № БД-08-ПР/2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Водовземане от подземни води за напояване на зеленчуци в оранжериен комплекс в имоти с № 005071 и № 005030, местност „Орехово поле”, землище на с. Долна Градешница, община Кресна, област Благоевград”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Георги Стоянов Илиев

От тук може да изтеглите пълния текст на решението