Архив преценки ОВОС - 2010 г.

БД-75-ПР/2010 г.

Четвъртък, 23 Декември 2010 07:50

Р Е Ш Е Н И Е № БД-75-ПР/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Площадка за събиране на отпадъци от черни и цветни метали в УПИ І, кв. 1 по плана на гр. Петрич, Община Петрич, Област Благоевград”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: «Дизар Мегаметал» ООД със седалище гр. Петрич, ул. «Христо Чернопеев» № 9 А, ЕИК: 201328607

От тук може да изтеглите пълния текст на решението