Архив преценки ОВОС - 2010 г.

БД-73-ПР/2010 г.

Сряда, 08 Декември 2010 22:00

Р Е Ш Е Н И Е № БД-73-ПР/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение «Разширение на гробищен парк с. Първомай в поземлен имот №026008 и в част от имот №000062, местност «Панагирище», землище на с. Първомай, Община Петрич, Област Благоевград», което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Община Петрич, със седалище и адрес на управление гр. Петрич, ул. “Цар Борис ІІІ” № 24, БУЛСТАТ 000024916

От тук може да изтеглите пълния текст на решението